? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rynek?

Poj´┐Żcie rynku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rynku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rynek - niewidzialny mechanizm wzajemnego oddzia´┐Żywania na siebie nabywc´┐Żw-konsument´┐Żw i sprzedawc´┐Żw producent´┐Żw, w wyniku czego kszta´┐Żtowana jest cena, przy czym interesy obu podmiot´┐Żw s´┐Ż sprzeczne - nabywca chce jak najtaniej kupi´┐Ż, a producent najdro´┐Żej sprzeda´┐Ż.

Mo´┐Żna go kwalifikowa´┐Ż w oparciu o nast´┐Żpuj´┐Żce kryteria:
1. Przestrzenne (rynki lokalne, regionalne, narodowe, ´┐Żwiatowe).

2. „Pozycji” poszczeg´┐Żlnych uczestnik´┐Żw rynku (rynek nabywcy - uprzywilejowany w warunkach nadwy´┐Żki d´┐Żbr i us´┐Żug, rynek sprzedawcy - do 1989 obowi´┐Żzywa´┐Ż, obecnie w zaniku).

3. „Jako´┐Żci rynku”:
- rynek doskona´┐Ży - uniwersalny - nie istnieje * niesko´┐Żczenie wielka liczba nabywc´┐Żw i producent´┐Żw, *´┐Żaden z podmiot´┐Żw rynkowych nie mo´┐Że mie´┐Ż pozycji uprzywilejowanej, * pe´┐Żna wiedza uczestnik´┐Żw rynku o tym, co si´┐Ż na nim dzieje, *jak najdalej id´┐Żca homogeniczno´┐Ż´┐Ż;
- rynek digopolowy - sprzedawc´┐Żw jest kilkudziesi´┐Żciu a nabywcy to wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż ludno´┐Żci;
- rynek monopolistyczny - monopol jednostronny (jeden podmiot po stronie nabywcy), monopol dwu stronny.

Cena r´┐Żwnowagi rynkowej - przy kt´┐Żrej rozmiary poda´┐Ży zr´┐Żwnaj´┐Ż si´┐Ż z rozmiarami popytu.

Zalety rynku wolnokonkurencyjnego: aktywizacja gospodarki, wzrost gospodarczy, wzrost stopy ´┐Życiowej, racjonalne wykorzystywanie ograniczonych zasob´┐Żw, rosn´┐Żca konkurencyjno´┐Ż´┐Ż gospodarki i wysoka jako´┐Ż´┐Ż produkcji, wysoka stopa ´┐Życiowa, mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyboru przez konsument´┐Żw i zadowolenia.

Negatywy rynku: sk´┐Żonno´┐Ż´┐Ż do nadmiernej gloryfikacji pieni´┐Żdza (mo´┐Że prowadzi´┐Ż do zjawisk kryminogennych), monopolizacja szczeg´┐Żlnie po stronie produkcji co pozwala poszczeg´┐Żlnym przedsi´┐Żbiorcom dyktowa´┐Ż ceny, cykliczno´┐Ż´┐Ż wzrostu i rozwoju, zr´┐Żnicowanie stopy ´┐Życiowej ludno´┐Żci, degeneracja ´┐Żrodowiska naturalnego zar´┐Żwno w strefie konsumpcji jak i produkcji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czaszka
kalkulacja doliczeniowa
´┐Ża´┐Żcuch dostaw
adres internetowy
prawa obywatelskie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.