? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest ruchliwo�� spo�eczna?

Poj�cie ruchliwo�ci spo�ecznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja ruchliwo�ci spo�ecznej napisana w spos�b zrozumia�y.

ruchliwo�� spo�eczna - to zmiana pozycji spo�ecznej w tej samej lub te� zmiana polegaj�ca na przeniesieniu si� do innej zbiorowo�ci i zaj�ciu tam innej pozycji - zmienia� pozycj� mog� jednostki i grupy spo�eczne.

ruchliwo�� pionowa - (wertykalna) - to zmiana pozycji w uk�adzie hierarchicznym, wyra�aj�ca si� ruchem w gor� w tym uk�adzie lub ruchem w d�.

ruchliwo�� pozioma - (horyzontalna) - to ruch jednostki w przestrzeni spo�ecznej, kt�ry nie przynosi zmiany w jej spo�ecznym usytuowaniu.

ruchliwo�� wewn�trzgeneracyjna - oznacza awans lub degradacj� jednostek w trakcie ich �ycia.

ruchliwo�� mi�dzygeneracyjna - to zmiana pozycji spo�ecznej dzieci w stosunku do pozycji ich rodzic�w.

ruchliwo�� strukturalna - oznacza zmian� pozycji jednostek jaka dokonuje si� na skutek r�nicy w proporcjach kategorii spo�eczno - zawodowych w pokoleniach.

ruchliwo�� wymienna - to zmiana pozycji jednostek, polegaj�ca na zast�powaniu os�b w wyniku zwalniania miejsc w poszczeg�lnych kategoriach spo�eczno - zawodowych i zast�powanie os�b tam pracuj�cych na inne osoby.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  PNB
pr�d
Jezioro Gieret
nazwa w�asna
konsorcjum
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.