? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rozedma p´┐Żuc?

Poj´┐Żcie rozedmy p´┐Żuc i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rozedmy p´┐Żuc napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rozedma p´┐Żuc - jest jedn´┐Ż z chor´┐Żb przewlek´┐Żych, kt´┐Żre dotykaj´┐Ż nasze p´┐Żuca. To schorzenie, kt´┐Żre charakteryzuje si´┐Ż nieprawid´┐Żowo´┐Żci´┐Ż w postaci powi´┐Żkszenia si´┐Ż przestrzeni powietrznych, kt´┐Żre po´┐Żo´┐Żone s´┐Ż obwodowo od oskrzelik´┐Żw ko´┐Żcowych. Choroba ta powoduje destrukcj´┐Ż ´┐Żcian tych w´┐Ża´┐Żnie struktur, a co za tym idzie- nadmierne upowietrznienie p´┐Żuc oraz drastyczne zmniejszenie ilo´┐Żci p´┐Żcherzyk´┐Żw p´┐Żucnych.

Rozedma p´┐Żuc jest chorob´┐Ż, kt´┐Żra dzia´┐Ża negatywnie na ca´┐Że p´┐Żuca. Zmniejsza si´┐Ż znacznie ich spr´┐Żysto´┐Ż´┐Ż, upo´┐Żledza si´┐Ż przebieg wymiany gazowej (co jest przecie´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnym celem funkcjonowania p´┐Żuc) a poza tym nast´┐Żpuj´┐Ż uszkodzenia struktury p´┐Żuc, kt´┐Żre s´┐Ż ju´┐Ż nieodwracalne.

Przyczyn powstawania schorzenia jakim jest rozedma p´┐Żuc jest kilka. Najcz´┐Żstsz´┐Ż grup´┐Ż s´┐Ż tak zwane czynniki ´┐Żrodowiskowe, a w´┐Żr´┐Żd nich palenie tytoniu oraz zanieczyszczenie ´┐Żrodowiska. Rozedma p´┐Żuc mo´┐Że by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż wynikiem r´┐Żnorodnych chor´┐Żb. Najcz´┐Żciej pojawia si´┐Ż po przechodzeniu przewlek´┐Żego zapalenia oskrzeli. Czasem zdarza si´┐Ż, ´┐Że do pojawienia si´┐Ż tego schorzenia dochodzi r´┐Żwnie´┐Ż w wyniku astmy. Przyczyn´┐Ż mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż urazy klatki piersiowej. Rzadko zdarza si´┐Ż jednak, by rozedma mia´┐Ża pod´┐Żo´┐Że genetyczne.

Je´┐Żli chodzi o objawy rozedmy p´┐Żuc to jej pierwszym symptomem jest pojawiaj´┐Żca si´┐Ż przy wysi´┐Żku fizycznym i stopniowo narastaj´┐Żca duszno´┐Ż´┐Ż. Ta pocz´┐Żtkowo niewielka zadyszka mo´┐Że powoli przechodzi´┐Ż w powa´┐Żniejsze objawy w postaci sta´┐Żych duszno´┐Żci, a co za tym idzie- w upo´┐Żledzenie ca´┐Żej sprawno´┐Żci ruchowej cz´┐Żowieka. Objawem tej choroby mo´┐Że by´┐Ż tzw. ´┐Żwiszcz´┐Żcy oddech. Mo´┐Że pojawia´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż zmiana koloru warg oraz sk´┐Żry na siny. Spowodowane jest to zmniejszaj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż ilo´┐Żci´┐Ż tlenu we krwi. W niekt´┐Żrych przypadkach schorzeniu towarzyszy´┐Ż mo´┐Że obrz´┐Żk kostek oraz n´┐Żg.

Leczenie rozedmy p´┐Żuc polega g´┐Ż´┐Żwnie na leczeniu dolegliwo´┐Żci i objaw´┐Żw, kt´┐Żre sprawiaj´┐Ż, ´┐Że pacjent cierpi. W leczeniu stosuje si´┐Ż preparaty na bazie jodu oraz ´┐Żrodki nasercowe. Oczywi´┐Żcie bardzo wa´┐Żne miejsce w zwalczaniu tej choroby pe´┐Żni´┐Ż ´┐Żwiczenia oddechowe oraz gimnastyka ca´┐Żego cia´┐Ża. Pomocne r´┐Żwnie´┐Ż okazuj´┐Ż si´┐Ż dieta oraz przestrzeganie higieny. Jednak nie jest to choroba, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna skutecznie wyleczy´┐Ż. Schorzenie to niestety powoduje nieodwracalne skutki w naszych p´┐Żucach. Owszem, leczenie i profilaktyka daj´┐Ż wymierne rezultaty, jednak nie jest w stanie cofn´┐Ż´┐Ż rozwoju choroby.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zas´┐Żb organizacyjny
prze´┐Żyk
prawo wyborcze
ekonomia
prawo karne wykonawcze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.