? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest reumatyzm?

Poj´┐Żcie reumatyzmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja reumatyzmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

reumatyzm - szereg dolegliwo´┐Żci, kt´┐Żre objawiaj´┐Ż si´┐Ż b´┐Żlem staw´┐Żw oraz mi´┐Żni. Zasadniczo mo´┐Żna podzieli´┐Ż je na dwie grupy. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z reumatycznymi chorobami zapalnymi (np. reumatoidalne zapalenie staw´┐Żw, tocze´┐Ż rumieniowaty itp.) i niezapalnymi (choroba zwyrodnieniowa staw´┐Żw).

Przyczyny reumatyzmu s´┐Ż do´┐Ż´┐Ż trudne do zdefiniowania. Tak naprawd´┐Ż nie jest do ko´┐Żca wiadome, sk´┐Żd bierze si´┐Ż to schorzenie. Ustalono, ´┐Że uszkodzenie tkanki ´┐Ż´┐Żcznej jest wynikiem zwr´┐Żcenia si´┐Ż uk´┐Żadu immunologicznego przeciwko sobie. Wiadomo tak´┐Że jakie s´┐Ż czynniki, kt´┐Żre sprzyjaj´┐Ż powstaniu chor´┐Żb reumatycznych. Nale´┐Ży do nich mi´┐Żdzy innymi zbyt du´┐Że obci´┐Ż´┐Żanie staw´┐Żw oraz cz´┐Żste marzni´┐Żcie i przebywanie w wilgotnym ´┐Żrodowisku. Poza tym mog´┐Ż by´┐Ż one wynikiem bagatelizowania innych chor´┐Żb, takich jak chocia´┐Żby angina. W niekt´┐Żrych przypadkach mog´┐Ż by´┐Ż wywo´┐Żane poprzez czynniki uczulaj´┐Żce.

Objawy mo´┐Żna podzieli´┐Ż na te dotycz´┐Żce poszczeg´┐Żlnych narz´┐Żd´┐Żw jak i ca´┐Żego organizmu. Pojawia si´┐Ż b´┐Żl oraz zniekszta´┐Żcenie staw´┐Żw oraz trudno´┐Żci w ich poruszaniu. Poza tym pojawia si´┐Ż utrata masy cia´┐Ża a tak´┐Że gor´┐Żczka oraz og´┐Żlne os´┐Żabienie. Pojawia si´┐Ż tak´┐Że b´┐Żl kr´┐Żgos´┐Żupa oraz ko´┐Żci biodrowych. Diagnoza przeprowadzana jest na podstawie bada´┐Ż rentgenowskich, USG, tomografii, badania krwi itp.

Leczenie reumatyzmu niestety polega´┐Ż mo´┐Że wy´┐Ż´┐Żcznie na ´┐Żagodzeniu objaw´┐Żw. Nale´┐Ży stosowa´┐Ż w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż diet´┐Ż, kt´┐Żra bogata b´┐Żdzie w szczeg´┐Żlno´┐Żci w produkty rybne. Oczywi´┐Żcie stosowa´┐Ż nale´┐Ży leczenie farmakologiczne: niesteroidowe ´┐Żrodki przeciwzapalne, leki przeciwb´┐Żlowe oraz preparaty, kt´┐Żre spowalniaj´┐Ż rozw´┐Żj choroby. Najskuteczniejsza jest profilaktyka. Nale´┐Ży prowadzi´┐Ż aktywny tryb ´┐Życia i stara´┐Ż si´┐Ż nie obci´┐Ż´┐Ża´┐Ż staw´┐Żw. Nie nale´┐Ży tak´┐Że bagatelizowa´┐Ż chor´┐Żb, kt´┐Żre nieleczone mog´┐Ż doprowadzi´┐Ż do powstania zmian reumatycznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  interes polityczny
obelisk
Internet
preferencje klient´┐Żw
odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż polityczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.