? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest reumatyzm?

Poj´┐Żcie reumatyzmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja reumatyzmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

reumatyzm - tak naprawd´┐Ż nie jest fachow´┐Ż nazw´┐Ż u´┐Żywan´┐Ż w medycynie, cho´┐Ż u´┐Żywany jest w mowie potocznej. Mianem chor´┐Żb reumatycznych okre´┐Żli´┐Ż mo´┐Żna zmiany w uk´┐Żadzie kostnym, mi´┐Żniach lub stawach, kt´┐Żre nie powsta´┐Ży w wyniku urazu. Klasyfikacja tych schorze´┐Ż obejmuje blisko dwie´┐Żcie r´┐Żnych przypad´┐Żo´┐Żci, m. in. r´┐Żnego typu zapalenia staw´┐Żw, zwyrodnienie staw´┐Żw, nowotwory, zmiany oko´┐Żostawowe, kolagenozy (tocze´┐Ż uk´┐Żadowy, zapalenie mi´┐Żni), zapalenie powi´┐Żzi.
Prawdopodobn´┐Ż przyczyn´┐Ż powstawania chor´┐Żb reumatycznych s´┐Ż wirusy powoduj´┐Żce schorzenia autoimmunologiczne. Poza tym wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż w zapadalno´┐Żci na tego typu choroby odgrywa czynnik genetyczny.

Najbardziej typowe objawy chor´┐Żb reumatoidalnych dotycz´┐Ż staw´┐Żw. S´┐Ż to b´┐Żle, obrz´┐Żki, sztywno´┐Ż´┐Ż, problemy z poruszaniem si´┐Ż. Schorzeniom tym mog´┐Ż towarzyszy´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż objawy og´┐Żlne, kt´┐Żre nie s´┐Ż charakterystyczne dla tego typu chor´┐Żb, jak gor´┐Żczka, os´┐Żabienie, apatia, spadek masy cia´┐Ża.

Z up´┐Żywem lat w przebiegu choroby dochodzi do znacznych zniekszta´┐Żce´┐Ż staw´┐Żw, kt´┐Żre cz´┐Żsto utrudniaj´┐Ż lub uniemo´┐Żliwiaj´┐Ż chodzenie, pojawiaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż przykurcze palc´┐Żw. W schorzeniach reumatoidalnych nierzadko dochodzi do zmian w narz´┐Żdach wewn´┐Żtrznych. Mo´┐Że pojawia´┐Ż si´┐Ż niewydolno´┐Ż´┐Ż nerek, obecno´┐Ż´┐Ż bia´┐Żka w moczu, w cz´┐Żci przypadk´┐Żw wyst´┐Żpuje mocznica. W wielu przypadkach chor´┐Żb reumatycznych rozwijaj´┐Ż si´┐Ż procesy zapalne mi´┐Żnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, naczy´┐Ż wie´┐Żcowych, co prowadzi do niewydolno´┐Żci kr´┐Ż´┐Żenia. Stany zapalne obejmowa´┐Ż mog´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż p´┐Żuca oraz uk´┐Żad nerwowy. W przypadku uk´┐Żadu nerwowego skutkowa´┐Ż to mo´┐Że napadami padaczkowymi lub nawet chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż.

Z powodu braku dok´┐Żadnego zbadania przyczyn chor´┐Żb reumatycznych ich leczenie opiera si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie na ´┐Żagodzeniu objaw´┐Żw. Podstaw´┐Ż terapii s´┐Ż ´┐Żrodki farmakologiczne przeciwzapalne i przeciwb´┐Żlowe, leczenie wspierane jest poprzez fizykoterapi´┐Ż i rehabilitacj´┐Ż. W zaawansowanych stadiach wykonuje si´┐Ż zabiegi chirurgiczne maj´┐Żce na celu odtworzenie zniekszta´┐Żconych przez chorob´┐Ż tkanek. W niekt´┐Żrych schorzeniach stosuje si´┐Ż te´┐Ż plazmaferez´┐Ż, czyli wymian´┐Ż osocza krwi, kt´┐Żra ma za zadanie oczyszczenie krwi z substancji produkowanych przez pobudzony i nieprawid´┐Żowo dzia´┐Żaj´┐Żcy uk´┐Żad immunologiczny. Wsp´┐Żczesne metody leczenia chor´┐Żb reumatycznych przynosz´┐Ż dobre rezultaty, jednak wci´┐Ż´┐Ż prowadzone s´┐Ż badania nad nowymi metodami leczenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  filozofia
projekt
stereotyp
Armagnac
obywatel
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.