? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest rachunkowo��?

Poj�cie rachunkowo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja rachunkowo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

rachunkowo�� - to system zamkni�tej ewidencji gospodarczej odzwierciedlaj�cej w formie pieni�nej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuacj� maj�tkow� i wyniki podmiot�w gospodarczych.

W Polsce zasady stosowania rachunkowo�ci reguluje ustawa o Rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1999 roku. Wej�cie w �ycie ustawy o rachunkowo�ci pozwoli�o mi�dzy innymi na dostosowanie polskich rozwi�za� zakresie rachunkowo�ci do mi�dzy narodowych standard�w rachunkowych

Podmioty zobowi�zane do prowadzenia rachunkowo�ci:
1. sp�ki prawa handlowego ( osobowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, kapita�owe z ograniczon� odpowiedzialno�ci� , akcyjne, cywilna z zastrze�eniem pkt.2 oraz inne osoby prawne z wyj�tkiem skarbu pa�stwa i N.B.P.
2. osoby fizyczne oraz sp�ki fizyczne os�b fizycznych a tak�e sp�ki jawne i partnerskie je�eli ich przychody netto ze sprzeda�y towar�w produkt�w i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios�y co najmniej w walucie polskiej 800.000 euro.
3. jednostki organizacyjne dzia�aj�ce na podstawie prawa bankowego prawa o publicznym obrocie papier�w warto�ciowych i funduszy powierniczych , przepisach o funduszach inwestycyjnych, przepisach o dzia�alno�ci ubezpieczeniowej lub przepisach organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego bez wzgl�du na wielko�� przychod�w.
4. gminy powiaty wojew�dztwa i ich zwi�zki a tak�e pa�stwowe gminne powiatowe i wojew�dzkie:
a) jednostki bud�etowe;
b) gospodarstwa pomocnicze jednostek bud�etowych;
c) zak�ady bud�etowe;
d) fundusze celowe;
5. jednostki organizacyjne nie maj�ce osobowo�ci prawnej wyj�tkiem sp�ek o kt�rych mowa w punkcie 1 i 2.
6. zagraniczne osoby prawne, zagraniczne jednostki nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej oraz zagraniczne osoby fizyczne prowadz�ce na terytorium R.P. dzia�alno�� osobi�cie przez osob� upowa�nion� przy pomocy pracownik�w - w odniesieniu do dzia�alno�ci R.P bez wzgl�du na wielko�� dochod�w.
7. jednostki nie wymienione w punkcie 1-6 je�eli otrzymuj� one na realizacj� zada� zleconych dotacje lub subwencje z bud�etu pa�stwa, samorz�du terytorialnego lub funduszy celowych od pocz�tku roku obrotowego w kt�rym dotacje lub subwencje zosta�y przyznane.
8. ponadto dobrowolnie mog� prowadzi� ksi�gi rachunkowe - osoby fizyczne i sp�ki os�b fizycznych je�eli przychody netto ze sprzeda�y towar�w produkt�w i operacji finansowych za poprzedni rok s� obroty ni�sze ni� r�wnowarto�� w wwalucie polskiej 800.000 euro w takiej sytuacji osoba lub sp�ka przed rozpocz�ciem roku obrotowego jest zobowi�zana zawiadomi� o tym fakcie w�a�ciwy miejscowy urz�d skarbowy w zakresie podatku dochodowego.

Sk�ad funkcje i nadrz�dne zasady rachunkowo�ci
Rachunkowo�� podmiot�w gospodarczych sk�ada si� z siedmiu cz�ci:
a) opisu przyj�tych zasad rachunkowo�ci ustalone i stosowane przez jednostk� odpowiednie dla rodzaju jej dzia�alno�ci rozwi�zania dopuszczone przepisami ustawy;
b) ksi�g rachunkowych obejmuj�cych: dziennik, ksi�gi g�, ksi�gi pomocnicze oraz zestawienie obrot�w i sald ksi�gi g��wnej i pomocniczej a ponadto wykaz sk�adnik�w aktyw�w i pasyw�w;
c) inwentaryzacji aktyw�w i pasyw�w;
d) wyceny aktyw�w i pasyw�w oraz ustalenie wyniku finansowego;
f) gromadzenia i przechowywania dowod�w ksi�gowych i pozosta�ej dokumentacji przewidzianej ustaw�;
g) weryfikacji sprawozda� przez bieg�ych rewident�w (audytor�w).

Funkcje kt�re powinna spe�nia� rachunkowo��:
a) funkcja informacyjna tworzenie zbior�w danych wykorzystywanych przy sporz�dzaniu sprawozda� finansowych;
b) funkcja kontrolna dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych sporz�dzanie bilansu obrot�w i sald na koncie ka�dego okresu sprawozdawczego;
c) funkcje sprawozdawcze sporz�dzanie sprawozda� finansowych i przekazywanie ich do urz�d�w skarbowych i statystycznych oraz przez sp�ki kapita�owe dla akcjonariuszy i udzia�owc�w.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  struktura
skaner
post�powanie karne
�a�cuch logistyczny
nar�d
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.