? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pylica p´┐Żuc?

Poj´┐Żcie pylicy p´┐Żuc i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pylicy p´┐Żuc napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pylica p´┐Żuc - jedna z wielu chor´┐Żb uk´┐Żadu oddechowego. Jest to choroba o przewlek´┐Żym charakterze. Wywo´┐Żana zostaje w sytuacji, kiedy zbyt d´┐Żugo wdychamy py´┐Ży takie jak py´┐Ż w´┐Żglowy, kt´┐Żry jest przyczyn´┐Ż choroby nazywanej pylic´┐Ż w´┐Żglow´┐Ż. Je´┐Żli nasz organizm przez d´┐Żu´┐Ższy okres czasu nara´┐Żony jest na systematyczne wdychanie py´┐Ż´┐Żw, to w wyniku tego procesu dochodzi w naszej tkance p´┐Żucnej do bardzo powa´┐Żnych zmian. Skutkiem tych zmian jest przede wszystkim niewydolno´┐Ż´┐Ż oddechowa.

Objawem tego rodzaju schorzenia jest przede wszystkim stan zapalny oskrzeli. Pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż uczucie duszno´┐Żci, a r´┐Żwnie cz´┐Żsto kaszel, kt´┐Żremu towarzyszy odksztuszanie plwociny, kt´┐Żra jest na przyk´┐Żad zabarwiona na czarno jak w przypadku w´┐Ża´┐Żnie pylicy w´┐Żglowej. Opr´┐Żcz tego w organizmie nara´┐Żonym na dzia´┐Żanie py´┐Ż´┐Żw dochodzi do rozedmy p´┐Żuc, a tak´┐Że do niewydolno´┐Żci kr´┐Ż´┐Żenia prawokomorowego.

Pylic´┐Ż nale´┐Ży leczy´┐Ż. Zwykle leczenie to wygl´┐Żda pospolicie- pylic´┐Ż leczymy na og´┐Żlnych zasadach tak samo jak w przypadku innych chor´┐Żb naszego uk´┐Żadu oddechowego. Stosujemy zatem podstawowe badania diagnostyczne, kt´┐Żre pomog´┐Ż prawid´┐Żowo rozpozna´┐Ż chorob´┐Ż i monitorowa´┐Ż jej post´┐Żp. W celu leczenie pylicy p´┐Żuc nale´┐Ży uda´┐Ż si´┐Ż do pulmonologa, lub te´┐Ż mo´┐Żna korzysta´┐Ż z us´┐Żug lekarzy rodzinnych i internist´┐Żw. Mo´┐Żemy si´┐Ż stara´┐Ż zapobiega´┐Ż w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci jej wyst´┐Żpowaniu. W tym celu powinni´┐Żmy cz´┐Żsto sprawdza´┐Ż urz´┐Żdzenia w naszym miejscu pracy, kt´┐Żre maj´┐Ż za zadanie dzia´┐Ża´┐Ż jak odpylacze. Powinni´┐Żmy regularnie poddawa´┐Ż si´┐Ż badaniom kontrolnym, by na bie´┐Ż´┐Żco monitorowa´┐Ż stan naszego zdrowia. Je´┐Żli s´┐Ż takie mo´┐Żliwo´┐Żci w miejscu pracy, to powinni´┐Żmy cz´┐Żsto stosowa´┐Ż przesuni´┐Żcia na miejscu pracy, by nie przebywa´┐Ż stale w warunkach, kt´┐Żre mog´┐Ż stanowi´┐Ż zagro´┐Żenie dla naszego zdrowia oraz ´┐Życia.

Pylica to choroba, kt´┐Żra najcz´┐Żciej dotyka g´┐Żrnik´┐Żw. Jest ona chorob´┐Ż, kt´┐Żra rozwija si´┐Ż nawet w´┐Żwczas, kiedy ju´┐Ż nie wykonuj´┐Ż oni swojej pracy- na przyk´┐Żad po przej´┐Żciu na emerytur´┐Ż. Zatem ta grupa pracownicza powinna by´┐Ż obj´┐Żta szczeg´┐Żlnym rodzajem opieki w zakresie zapobiegania pylicy.

Poza pylica w´┐Żglow´┐Ż wyr´┐Żniamy r´┐Żwnie´┐Ż pylic´┐Ż krzemow´┐Ż, azbestow´┐Ż, talkow´┐Ż oraz aluminiowa. Na pylic´┐Ż p´┐Żuc mog´┐Ż tak´┐Że zachorowa´┐Ż spawacze elektryczni. W trakcie wykonywanej przez siebie pracy wdychaj´┐Ż oni do´┐Ż´┐Ż du´┐Żo niebezpiecznych dla ich organizm´┐Żw gaz´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  segmentacja rynku
poemat liryczny
korupcja
konflikt
uspo´┐Żecznianie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.