? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest przyja��?

Poj�cie przyja�ni i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja przyja�ni napisana w spos�b zrozumia�y.

przyja�� - W rozumieniu socjologicznym, przyja�� jest mocno zwi�zana z poj�ciem nieprzyjaciela. Przyjaciele wsp�lnie zwi�kszaj� negatywne uczucia do nieprzyjaciela poprzez wyolbrzymianie jego z�ych cech i wsp�lne plotkowanie jego temat. Zaw�a to i cementuje ich przyja��.

Arystoteles traktuje przyja��, jako jedn� z cn�t i wed�ug niego istniej� r�ne rodzaje przyja�ni. Arystoteles wyodr�bni� przyja�� idealn�, kt�ra jest warto�ci� sam� w sobie, oraz przyja�nie spe�niaj�ce okre�lone cele. Przyja�� mo�e przynosi� przyjemno�� lub by� u�yteczna przy osi�gni�ciu okre�lonego rezultatu.

Badania naukowe dowiod�y, �e przyja�� mo�e mie� pod�o�e genetyczne. Ludzie podobni do siebie genetyczne zawieraj� mi�dzy sob� najsilniejsze przyja�nie. Jest to w pewnym znaczeniu wyja�nieniem, dotycz�cym uprzedze� rasowych. W czasach zaprzesz�ych nawi�zywanie przyja�ni odbywa�o si� przy rytuale braterstwa krwi, polegaj�cym na naci�ciu nask�rka d�oni i wymieszaniu krwi z powsta�ych ran. Spos�b nawi�zywania przyja�ni uzale�niony jest od kultury i wierze� religijnych. Mog� by� sk�adane przysi�gi i obietnice lub wypowiadanie odpowiednie formu�y, gesty ,a tak�e czynno�ci.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  rynek przedsi�biorstw
edukacja
Koniak
wypadek
latarnia morska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.