? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest przest�pczo��?

Poj�cie przest�pczo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja przest�pczo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

przest�pczo�� - przez to poj�cie rozumiemy kilka zebranych ze sob� czyn�w, kt�re zosta�y na danym terytorium ustawowo zabronione przez dany urz�d pa�stwowy pod gro�b� karalno�ci. Przest�pczo�� jest zjawiskiem spo�ecznym i mo�e stanowi� zagro�enie istniej�cego, obowi�zuj�cego kodeksu prawnego.

Wska�nik przest�pczo�ci liczy si� na podstawie stosunku os�b dopuszczaj�cych si� przest�pstw do og�u os�b danego miasta, czy kraju. Przest�pczo�� mo�e by� r�wnie� opisywana z punktu widzenia jej intensywno�ci, dynamiki, czy te� struktury.

Czynnikami powoduj�cymi przest�pczo�� mog� by� osobiste problemy przest�pcy, takie jak : niezr�wnowa�enie psychiczne, frustracje, alkoholizm, dysfunkcjonalna rodzina przest�pcy, zdegenerowane spo�ecze�stwo, z�e dzia�anie systemu o�wiaty i dydaktyki lub jego braki. Do przest�pstwa mog� nakierowa� inne osobiste czynniki, jak np. �mier� bliskiej osoby. Jednak�e do mniej osobistych motyw�w przest�pstw zalicza si�: n�dz�, niesprawiedliwo��, nier�wn� klasowo�� pieni�n�, niski stan zdrowotny, dominacj� jednej grupy spo�ecznej nad innymi, a tak�e masowy wyzysk w pracy, rygorystyczno�� okre�lana przez kodeks i inne normy prawne, w tym nieprzychylne ludziom ustawy.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  kalkulacja operatywna
afiks
tren
kana� dystrybucji
gor�czka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.