? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest przedsi�biorczo��?

Poj�cie przedsi�biorczo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja przedsi�biorczo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

przedsi�biorczo�� - jest okre�lana jako zesp�l cech charakteryzuj�cych pewn� grup� spo�eczn� nazwan� przedsi�biorcami. Jest to tak�e zesp� odpowiednich i w�a�ciwych tylko dla tej grupy zachowa�.
Przedsi�biorczo�� jest to tak�e bardzo po��dana cecha charakteru, kt�r� posiadaj� osoby przejmuj�ce inicjatyw� w dzia�aniu i bior�ce �ycie we w�asne r�ce. Osoba przedsi�biorcza nie potrafi siedzie� z za�o�onymi r�kami i czeka� na to, co przyniesie jej los. Aktywnie dzia�aj�c wywo�uje i wzbudza pewne po��dane reakcje spo�ecze�stwa oraz jednostek.

Przedsi�biorczo�� to tak�e dziedzina dzia�alno�ci gospodarczej oraz podejmowanie inicjatywy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, zak�adania przedsi�biorstw i przyczyniania si� do rozwoju gospodarczego spo�ecze�stwa, w kt�rym �yje dana osoba.

Przedsi�biorczo�� jest rozpatrywana zar�wno jako zesp� cech oraz jako proces. W ekonomii przedsi�biorczo�� oznacza zdolno�� do doskonalenia w�asnych pomys��w, do d��enia do znalezienia najlepszego wyj�cia z danej sytuacji, do rozwijania raz podj�tych decyzji oraz pomys��w.

Przedsi�biorczo�� oznacza budowanie czego� nowego w danych warunkach, jest to niejako akt tworzenia.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  nadwozie specjalistyczne
p�ytki k�towe
temperament
rekreacja fizyczna
st�uszczenie w�troby
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.