? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest pr�g rentowno�ci?

Poj�cie progu rentowno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja progu rentowno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

pr�g rentowno�ci - koszty nie zawsze s� samodzielnym kryterium podejmowania decyzji. W procesie decyzyjnym poniesione koszty nale�y czysto ��czy� z uzyskiwanymi przychodami. Por�wnanie przychod�w i koszt�w jest podstaw� decyzyjn� do planowania osi�gni�cia zysku.

W procesie zarz�dzania przedsi�biorstwem szczeg�lnie wa�ne jest doj�cie do takiej sytuacji, kiedy sprzeda� zacznie przynosi� zysk. Jak wiadomo nie ka�da sprzeda� przynosi automatycznie zysk, spowodowane to jest tym, �e koszty s� kategori� pierwotn� do przychod�w. Sprzeda� wyrob�w do okre�lonej wysoko�ci nie przynosi zysku, pokrywa wcze�niej poniesione koszty.

Po przekroczeniu pewnej wielko�ci sprzeda�y mo�liwe jest osi�gni�cie zysku. Dlatego te� z punktu istnienia i rozwoju przedsi�biorstwa wa�ne jest wyznaczenie minimalnej wielko�ci produkcji, kt�rej sprzeda� pozwoli zr�wnowa�y� poniesione koszty.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  lek
konfekcja
naczynia krwiono�ne
samorz�d terytorialny
gmach
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.