? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest proces karny?

Poj´┐Żcie procesu karnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja procesu karnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

proces karny - to przewidziane prawem zachowanie si´┐Ż organ´┐Żw pa´┐Żstwa i pozosta´┐Żych uczestnik´┐Żw zmierzaj´┐Żce do: wykrycia i ustalenia czynu przest´┐Żpczego, wykrycia i ustalenia sprawcy czynu przest´┐Żpczego, wymierzenia sprawcy kary lub zastosowania innych ´┐Żrodk´┐Żw albo do uniewinnienia oskar´┐Żonego.

Przedmiot procesu karnego: roszczenie przys´┐Żuguj´┐Żce pa´┐Żstwu w stosunku do sprawcy przest´┐Żpstwa, to co ma by´┐Ż dopiero ustalone i rozstrzygni´┐Żte, kwestie prawne, kt´┐Żrej za´┐Żatwienie jest zadaniem post´┐Żpowania, odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż prawna.

Niezmienno´┐Ż´┐Ż przedmiotu procesu: jest okre´┐Żlony za pomoc´┐Ż dw´┐Żch element´┐Żw: opisu czynu, kwalifikacji prawnej czynu. Opis czynu zamieszczany jest w kilku decyzjach procesowych: postanowieniu o wszcz´┐Żciu post´┐Żpowania, postanowieniu o przedawnieniu zarzut´┐Żw, akcie oskar´┐Żenia, wyroku.

Zasady procesu karnego.
1. Zasada podzia´┐Ży: skodyfikowanie nieskodyfikowane, dotycz´┐Żce ca´┐Żego procesu i dotycz´┐Żce jakiego´┐Ż jego etapu, ustrojowo-organizacyjne i ´┐Żci´┐Żle procesowe. Zasady zwi´┐Żzane z wszcz´┐Żciem procesu.
2. Zasady ´┐Żcigania z urz´┐Żdu: ´┐Żciganie przest´┐Żpstwa z urz´┐Żdu odbywa si´┐Ż przez organy pa´┐Żstwa niezale´┐Żnie od woli pokrzywdzonego, dotyczy ca´┐Żego biegu post´┐Żpowania, a nie tylko jego wszcz´┐Żcia, niekiedy ´┐Żci´┐Żganie z urz´┐Żdu jest uzale´┐Żnione od spe´┐Żnienia okre´┐Żlonego warunku. Wyj´┐Żtki: ´┐Żciganie z oskar´┐Żenia prywatnego, ´┐Żciganie na wniosek.
3. Zasady legalizmu i oportunizmu. Zasada legalizmu: obowi´┐Żzek ´┐Żcigania przest´┐Żpstw ´┐Żciganych z urz´┐Żdu. Zasada oportunizmu: w razie istnienia odpowiednich podstaw, mo´┐Żna rozwa´┐Ży´┐Ż rezygnacje ze ´┐Żcigania.
4. Zasada skargowo´┐Żci: dotyczy wy´┐Ż´┐Żcznie post´┐Żpowania jurysdykcyjnego, kwestia czy sad wszczyna post´┐Żpowanie z urz´┐Żdu czy dopiero wtedy, gdy z zadaniem ukarania wyst´┐Żpi uprawniony podmiot, w polskim procesie karnym na zadanie uprawnionego podmiotu, post´┐Żpowanie s´┐Żdowe wszczyna skarga uprawnionego podmiotu. Rodzaje skarg: zasadnicze(akt oskar´┐Żenia, pozew cywilny), etapowe(skarga apelacyjna za´┐Żalenie). Rodzaje akt´┐Żw oskar´┐Żenia: zwyczajny, szczeg´┐Żlne, surogaty aktu oskar´┐Żenia.

Zasady dotycz´┐Żce post´┐Żpowania dowodowego.
5. Zasada prawdy materialnej: dotyczy wy´┐Ż´┐Żcznie stanu faktycznego sprawy, dokonywania ustale´┐Ż faktycznych w procesie, dyrektywa prowadzenia post´┐Żpowania w taki spos´┐Żb, aby ustalenia faktyczne by´┐Ży zbli´┐Żone do prawdy w takim stopniu, w jakim jest to mo´┐Żliwe, prawda absolutna jest w og´┐Żle niepoznawalna to za´┐Ż oznacza ze organy procesowe mog´┐Ż jedynie ukszta´┐Żtowa´┐Ż s´┐Żd o rzeczywisto´┐Żci, kt´┐Żry jest jej bli´┐Ższy lub dalszy, organ procesowy na ka´┐Żdym etapie post´┐Żpowania karnego jest zobowi´┐Żzany do poszukiwania dowod´┐Żw.
6. Zasada bezpo´┐Żrednio´┐Żci: dyrektywa zgodnie, z kt´┐Żra organy procesowe powinny styka´┐Ż si´┐Ż z przeprowadzanymi dowodami bezpo´┐Żrednio, ma ´┐Żcis´┐Ży zwi´┐Żzek z dyrektywa prawdy materialnej, zasada ta nie zosta´┐Ża skodyfikowana, tj. nie zosta´┐Ża uregulowana wprost. O jej obowi´┐Żzywaniu dowodz´┐Ż mo´┐Żliwe od niej wyj´┐Żtki.
7. Zasada koncentracji materia´┐Żu dowodowego: dyrektywa, wed´┐Żug kt´┐Żrej post´┐Żpowanie karne powinno stanowi´┐Ż pozbawiony zb´┐Żdnych przerw i zahamowa´┐Ż zwarty tok czynno´┐Żci i zdarze´┐Ż prowadz´┐Żcych do wyczerpuj´┐Żcego wyja´┐Żnienia wszystkich okoliczno´┐Żci sprawy i skupienia wok´┐Ż procesu pe´┐Żnego materia´┐Żu dowodowego, stwarzaj´┐Żcego warunki prawid´┐Żowego urzeczywistnienia prawa karnego materialnego. Post´┐Żpowanie winno by´┐Ż tak przeprowadzane, aby rozstrzygni´┐Żcia mog´┐Żo zapa´┐Ż´┐Ż na pierwszej rozprawie. Zasada swobodnej oceny dowod´┐Żw: koncepcja ustawowej oceny dowod´┐Żw, koncepcja swobodnej nie kontrolowanej i kontrolowanej oceny dowod´┐Żw, ocena dowod´┐Żw mo´┐Że by´┐Ż aprioryczna (wst´┐Żpna przy dopuszczeniu dowodu) i aposterioryczna (po przeprowadzeniu dowodu). Swobodna, co nie oznacza ze dowolna, kontrolowana bo wymaga przebiegu rozumowania w uzasadnieniu orzeczenia.

Zasady dotycz´┐Żce formy i sposobu prowadzenia procesu.
8. Zasada kontradyktoryjno´┐Żci: dyrektywa prowadzenia procesu jako sporu r´┐Żwnouprawnionych stron przed bezstronnym sadem, warunkiem r´┐Żwnoprawno´┐Ż´┐Ż stron procesowych, przy za´┐Żo´┐Żeniu istnienia tr´┐Żjpodmiotowego procesu, najpe´┐Żniej w post´┐Żpowaniu s´┐Żdowym. Elementy decyduj´┐Żce o r´┐Żwnouprawnieniu: prawo udzia´┐Żu w czynno´┐Żciach post´┐Żpowania, prawo zadawania pyta´┐Ż i sk´┐Żadania o´┐Żwiadcze´┐Ż, prawo sk´┐Żadania wniosk´┐Żw dowodowych, prawo do zaskar´┐Żania decyzji procesowych.
9. Zasada jawno´┐Żci: dyrektywa zgodnie, z kt´┐Żra: proces powinien odbywa´┐Ż si´┐Ż jawnie wobec os´┐Żb postronnych (jawno´┐Ż´┐Ż zewn´┐Żtrzna) i z udzia´┐Żem stron procesowych i ich przedstawicieli (jawno´┐Ż´┐Ż wewn´┐Żtrzna).
10. Zasada rzetelnego procesu: post´┐Żpowanie powinno by´┐Ż sprawiedliwe i publiczne, prowadzone przez bezstronny sad w rozs´┐Żdnym terminie, czyli organy procesowe nie powinny dopu´┐Żci´┐Ż si´┐Ż zw´┐Żoki, a tak´┐Że zachowanie r´┐Żwno´┐Żci broni, do posiadania t´┐Żumacza, obro´┐Żcy, zakaz naruszania swobody wypowiedzi podczas przes´┐Żuchania. Zasada ustno´┐Żci: dyrektywa by czynno´┐Żci procesowe mia´┐Ży form´┐Ż ustn´┐Ż, stanowi warunek realizacji zasady jawno´┐Żci, dotyczy ona przede wszystkim rozprawy, pisemno´┐Ż´┐Ż jako wyj´┐Żtek, niekiedy dla wa´┐Żno´┐Żci czynno´┐Żci konieczne jest dochowanie formy ustnej i pisemnej.

Zasady dotycz´┐Żce sytuacji prawnej oskar´┐Żonego.
11. Zasada domniemania niewinno´┐Żci: zasada skodyfikowana, ujecie: obiektywne, subiektywne, procesowe konsekwencje domniemania niewinno´┐Żci: onus probandi, badanie winy w spos´┐Żb obiektywny, ograniczenia praw stron procesowych, in dubio pro reo- nakaz rozstrzygania na korzy´┐Ż´┐Ż.
12. Zasada prawa do obrony. Podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na to, kto podejmuje czynno´┐Żci: obrona materialna polega na czynno´┐Żciach podejmowanych przez samego oskar´┐Żonego, obrona formalna stanowi prawo do posiadania obro´┐Żcy, spos´┐Żb prowadzenia obrony zale´┐Ży od samego oskar´┐Żonego, wolno mu podejmowa´┐Ż wszelkie czynno´┐Żci, kt´┐Żre mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do rozstrzygni´┐Żcia dla niego korzystnego. Gwarancje prawa do obrony: prawo do odmowy sk´┐Żadania zezna´┐Ż, zakaz pogarszania sytuacji oskarzonego, prawo do posiadania obroncy: z wyboru, z urz´┐Żdu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ub´┐Żstwo
cykl
dzia´┐Żanie polityczne
rynek przedsiebiorstwa
bilans
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.