? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest problem?

Poj´┐Żcie problemu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja problemu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

problem - Problemem potocznie nazywa si´┐Ż sytuacj´┐Ż trudn´┐Ż, z kt´┐Żrej nale´┐Ży znale´┐Ż´┐Ż drog´┐Ż wyj´┐Żcia b´┐Żd´┐Ż powa´┐Żn´┐Ż spraw´┐Ż, kt´┐Żra wymaga przemy´┐Żlenia i zdecydowania si´┐Ż na jakie´┐Ż jej rozstrzygni´┐Żcie.

Problem stanowi przedmiot zainteresowania psychologii, kt´┐Żra klasyfikuje sytuacje problemowe (czyli takie, w kt´┐Żrych samo rozwi´┐Żzanie problemu jak i sposoby prowadz´┐Żce do osi´┐Żgni´┐Żcia wyniku nie s´┐Ż jasno okre´┐Żlone) jako sytuacje: deprywacji, przeci´┐Ż´┐Żenia, utrudnienia, konfliktu, zagro´┐Żenia. Rozwi´┐Żzywanie problem´┐Żw nast´┐Żpuje w wyniku generacji pomys´┐Ż´┐Żw, zebrania rozwi´┐Żza´┐Ż, ewaluacji pomys´┐Ż´┐Żw i wdro´┐Żenia wybranego rozwi´┐Żzania.

W dzia´┐Żalno´┐Żci naukowej od ustanowienia problemu badawczego rozpoczyna si´┐Ż procedur´┐Ż badania naukowego. Cz´┐Żsto problem badawczy sformu´┐Żowany jest w formie pytania, na kt´┐Żre osoba prowadz´┐Żca badanie b´┐Żdzie poszukiwa´┐Ża odpowiedzi. Problem bywa te´┐Ż okre´┐Żlany nieznan´┐Ż prawid´┐Żowo´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż nale´┐Ży wykry´┐Ż i uczyni´┐Ż elementem wiedzy. Dobrze sformu´┐Żowany problem badawczy powinien by´┐Ż jasny (zrozumia´┐Ży w spos´┐Żb jednoznaczny), wyra´┐Żny (nie mo´┐Że pokrywa´┐Ż si´┐Ż z innym problemem) i realny (mo´┐Żliwy do rozwi´┐Żzania przy u´┐Życiu procedury badania naukowego).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  oszcz´┐Żdno´┐Żci
controling
rewaluacja
marka
migracja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.