? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawo karne?

Poj´┐Żcie prawa karnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawa karnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawo karne - ga´┐Ż´┐Ż´┐Ż prawa okre´┐Żlaj´┐Żca: zasady odpowiedzialno´┐Żci karnej, czyny b´┐Żd´┐Żce przest´┐Żpstwami, kary gro´┐Ż´┐Żce za pope´┐Żnienie przest´┐Żpstw, ´┐Żrodki karne i ´┐Żrodki zabezpieczaj´┐Żce stosowane w zwi´┐Żzku z naruszeniem prawa karnego. Prawo to jest zwane inaczej prawem karnym materialnym. Poza prawem karnym materialnym wyr´┐Żniamy: prawo karne procesowe, wykonawcze, skarbowe, wojskowe, prawo o wykroczeniach.

Funkcje prawa karnego:
1. Funkcja sprawiedliwo´┐Żciowa: u genezy prawa karnego le´┐Ży zaspokajanie poczucia sprawiedliwo´┐Żci osoby pokrzywdzonego oraz jego rodziny, a tak´┐Że og´┐Żlnie ca´┐Żego spo´┐Żecze´┐Żstwa; kara odplata.
2. Funkcja ochronna: prawo karne s´┐Żu´┐Ży´┐Ż ma ochronie pewnych d´┐Żbr, kt´┐Żrych istnienie i respektowanie sk´┐Żada si´┐Ż na ustalony porz´┐Żdek spo´┐Żeczny.
3. Funkcja gwarancyjna: prawo karne powinno wyra´┐Żnie okre´┐Żla´┐Ż, co jest przest´┐Żpstwem, wskaza´┐Ż wyra´┐Żnie regu´┐Ży odpowiedzialno´┐Żci za to przest´┐Żpstwo i zagwarantowa´┐Ż ze obywatel nie b´┐Żdzie poci´┐Żgni´┐Żty do odpowiedzialno´┐Żci za zachowania, kt´┐Żrych prawo karne nie uwa´┐Ża za przest´┐Żpstwo (nullum crimen sine lege poenali anteiori).

Zasady prawa karnego.
1. Zasada odpowiedzialno´┐Żci karnej za czyn: zgodnie z ta zasada odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż karna jest konsekwencja pope´┐Żnienia przez cz´┐Żowieka czynu.
2. Zasada winy: sprawca czynu ponosi odpowiedzialno´┐Żci tylko wtedy, gdy z pope´┐Żnienia czynu mo´┐Żna uczyni´┐Ż mu zarzut.
3. Zasada odpowiedzialno´┐Żci indywidualnej i osobistej: odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż mo´┐Że ponie´┐Ż´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie indywidualny sprawca czynu, odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż mo´┐Że mie´┐Ż charakter wy´┐Ż´┐Żcznie osobisty.
4. Zasada humanitaryzmu: wymierzona kara, odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż musi uwzgl´┐Żdnia´┐Ż godno´┐Ż´┐Ż cz´┐Żowieka, najwy´┐Ższym dobrem cz´┐Żowiek, kara nie mo´┐Że wyrz´┐Żdza´┐Ż zb´┐Żdnych dolegliwo´┐Żci.
5. Zasada nullum crimen sine lege: odpowiedzialno´┐Żci karnej podlega ten tylko, kto dopu´┐Żci´┐Ż si´┐Ż czynu zabronionego przez ustaw´┐Ż, czyn mo´┐Że okre´┐Żla´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie ustawa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  archetyp
prawo rodzinne
faktura
wirus
szkarlatyna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.