? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawo administracyjne?

Poj´┐Żcie prawa administracyjnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawa administracyjnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawo administracyjne - ga´┐Ż´┐Ż´┐Ż prawa odnosz´┐Żca si´┐Ż do administracji publicznej. Jest zespo´┐Żem norm, kt´┐Żre reguluj´┐Ż administracyjn´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż pa´┐Żstwa. Funkcje administrowania s´┐Ż nie tylko regulowane przez prawo administracyjne, ale r´┐Żwnie´┐Ż przez konstytucj´┐Ż, prawo cywilne, a nawet cz´┐Żciowo przez prawo karne (ochrona urz´┐Żdnika i czynno´┐Żci urz´┐Żdowych).

Normy prawa administracyjnego mo´┐Żna podzieli´┐Ż na:
a) normy dotycz´┐Żce organizacji aparatu administracyjnego - normy te tworz´┐Ż ustrojowe prawo administracyjne,
b) normy bezpo´┐Żrednio dotycz´┐Żce toku dzia´┐Żania organ´┐Żw administracyjnych, normy te tworz´┐Ż procedur´┐Ż administracyjn´┐Ż,
c) normy dotycz´┐Żce konkretnych dzia´┐Ż´┐Żw administracji publicznej normy te tworz´┐Ż szczeg´┐Żow´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż prawa administracyjnego (materialne prawo administracyjne) np. prawo budowlane, g´┐Żrnicze,

Inny podzia´┐Ż norm prawa adm. oparty jest na kryterium charakteru stosunku ´┐Ż´┐Żcz´┐Żcego organ stosuj´┐Żcy norm´┐Ż z adresatem dzia´┐Żania:
a) normy reguluj´┐Żce stosunki miedzy organami administracyjnymi i innymi podmiotami administracyjnymi z jednej strony a obywatelami i osobami prawnymi z drugiej strony. Normy te dotycz´┐Ż tzw. sfery zewn´┐Żtrznej, kontakt´┐Żw mi´┐Żdzy administracj´┐Ż publiczn´┐Ż a obywatelami,
b) normy reguluj´┐Żce stosunki, jakie zachodz´┐Ż mi´┐Żdzy organami i instytucjami pa´┐Żstwowymi wzajemnie.

W przypadku prawa konstytucyjnego zwi´┐Żzki z prawem administracyjnym s´┐Ż bardzo ´┐Żcis´┐Że. Prawo konstytucyjne i prawo administracyjne nale´┐Ż´┐Ż do dziedziny prawa publicznego, kt´┐Żra dotyczy ustroju i dzia´┐Ża´┐Ż organ´┐Żw pa´┐Żstwa podejmowanych w interesie publicznym. Pod wzgl´┐Żdem teoretycznoprawnym prawo konstytucyjne i administracyjne stanowi´┐Ż jedno´┐Ż´┐Ż, bowiem pos´┐Żuguj´┐Ż si´┐Ż tymi samymi konstrukcjami, metodami i regu´┐Żami. Normy prawa konstytucyjnego s´┐Ż punktem wyj´┐Żcia dla norm prawa administracyjnego, dotyczy to zw´┐Żaszcza regulacji prawnej dotycz´┐Żcej ustroju administracyjnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Jezioro Pomorze
film
bud´┐Żet pa´┐Żstwa
denominacja
Armagnac
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.