? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest powie��?

Poj�cie powie�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja powie�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

powie�� - jest jednym z trzech gatunk�w literackich z jakimi mamy do czynienia. Powie�� jest chyba najbardziej popularna w�r�d wszystkich rodzaj�w utwor�w literackich. Popularno�� powie�ci mo�emy obserwowa� od wielu lat, praktycznie od momentu kiedy powie�� powsta�a rzesza fan�w tego gatunku literackiego ro�nie z roku na rok.

W historii powie�ciopisarstwa by�a setki wybitnych autor�w, kt�rych dzie�a zmieni�y nasze �ycie i podej�cie do niego. Istnieje wiele podgatunk�w powie�ci. W dzisiejszych czasach coraz wi�cej autor�w specjalizuje si� w tak zwanej powie�ci o tematyce fantastycznej. Jest to spowodowane g��wnie tym, �e dzisiejszy �wiat coraz to pr�niej si� rozwija a co za tym idzie tw�rcy tego typu literatury mog� popu�ci� swoje wodze fantazji ca�kowicie samopas.

Najwi�kszym problemem z jakim si� borykaj� �wcze�ni pisarze powie�ci jest nadmiar ich na rynku. Dzisiaj �eby powie�� przynios�a odpowiednie zyski i uznanie musi by� wy�mienita i niejednokrotnie kontrowersyjna. Jednak najpowa�niejszym problemem z jakim si� w dzisiejszych czasach spotykamy jest niech�� ludzi do czytania. Jest to proces bardzo przera�aj�cy i niestety coraz mocniej si� on pog��bia.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  rytua�
ftyzjopulmonologia
bezpiecze�stwo
konflikt
�uszczyca
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.