? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż postanowienia dodatkowe?

Poj´┐Żcie postanowie´┐Ż dodatkowych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja postanowie´┐Ż dodatkowych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

postanowienia dodatkowe - w prawie s´┐Ż to takie postanowienia, kt´┐Żre z punktu widzenia ustawy nie nale´┐Ż´┐Ż do istotnych, lecz kt´┐Żrym strony zawieraj´┐Żce umowy taki charakter nada´┐Ży. Wchodz´┐Ż one do tre´┐Żci czynno´┐Żci prawnej tylko w´┐Żwczas, gdy strony wyra´┐Żnie tak postanowi´┐Ży. Do postanowie´┐Ż tych nale´┐Ż´┐Ż przede wszystkim warunek i termin oraz postanowienia co do kary umownej, czy prawa odst´┐Żpienia od umowy.

Czynno´┐Żci prawne dwustronne nosz´┐Ż nazw´┐Ż um´┐Żw.
Umow´┐Ż zawiera si´┐Ż przez z´┐Żo´┐Żenie zgodnych o´┐Żwiadcze´┐Ż woli dw´┐Żch stron. O´┐Żwiadczenia te mog´┐Ż by´┐Ż z´┐Żo´┐Żone jednocze´┐Żnie (np. jedna strona o´┐Żwiadcza wol´┐Ż sprzeda´┐Ży rzeczy po okre´┐Żlonej cenie, a druga strona wyra´┐Ża zgod´┐Ż na nabycie tej rzeczy po tej cenie albo obie strony sporz´┐Żdzaj´┐Ż pismo zawieraj´┐Żce tre´┐Ż´┐Ż umowy i podpisuj´┐Ż to pismo). Umowa mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do skutku r´┐Żwnie´┐Ż na podstawie o´┐Żwiadcze´┐Ż z´┐Żo´┐Żonych w r´┐Żnym czasie (np. listownie). W zasadzie umow´┐Ż uwa´┐Ża si´┐Ż za zawart´┐Ż, gdy strony okre´┐Żl´┐Ż w swych o´┐Żwiadczeniach istotne postanowienia przysz´┐Żej umowy (np. przedmiot sprzeda´┐Ży i cen´┐Ż). W pozosta´┐Żej cz´┐Żci stosunek mi´┐Żdzy stronami zostaje ukszta´┐Żtowany przez przepisy prawa wzgl´┐Żdnie obowi´┐Żzuj´┐Żcego oraz przez zasady wsp´┐Życia spo´┐Żecznego i zwyczaje.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rezerwat
kontrola
tautologia
link
pa´┐Żstwo prawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.