? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pomoc?

Poj´┐Żcie pomocy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pomocy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pomoc - udzielana jest osobom b´┐Żd´┐Żcym w trudnej sytuacji, kt´┐Żre nie s´┐Ż w stanie poradzi´┐Ż sobie w´┐Żasnymi ´┐Żrodkami lub mo´┐Żliwo´┐Żciami. Udzielana pomoc mo´┐Że mie´┐Ż charakter materialny lub niematerialny.

Pomoc o charakterze materialnym dotyczy dostarczenia r´┐Żnego rodzaju potrzebnych przedmiot´┐Żw, ´┐Żywno´┐Żci lub ´┐Żrodk´┐Żw finansowych, kt´┐Żre w danym momencie s´┐Ż potrzebne osobie, kt´┐Żrej udzielana jest pomoc. Pomoc ´┐Żwiadczy tak´┐Że pa´┐Żstwo (organy administracji rz´┐Żdowej i samorz´┐Żdowej wsp´┐Żpracuj´┐Ż z organizacjami pozarz´┐Żdowymi) w ramach tak zwanej pomocy spo´┐Żecznej. Pomoc spo´┐Żeczna ma nie tylko na celu pomoc osobom i ich rodzinom w pokonywaniu trudnych sytuacji ´┐Życiowych, ale tak´┐Że doprowadzenie do ich usamodzielnienia. System pomocy spo´┐Żecznej obejmuje pomoc w instytucjach opieku´┐Żczych (plac´┐Żwki ca´┐Żodobowe), pomoc ´┐Żrodowiskow´┐Ż (plac´┐Żwki dziennego pobytu), pomoc pieni´┐Żn´┐Ż, us´┐Żugow´┐Ż i rzeczow´┐Ż ´┐Żwiadczon´┐Ż przez o´┐Żrodki pomocy spo´┐Żecznej. Pomoc materialna mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że udzielana przez osoby prywatne z w´┐Żasnych ´┐Żrodk´┐Żw lub w wyniku przeprowadzonej zbi´┐Żrki.

Pomoc o charakterze niematerialnym to na przyk´┐Żad wsparcie emocjonalne udzielane przez otoczenie spo´┐Żeczne lub przez profesjonalist´┐Żw (np. w ramach interwencji kryzysowej lub pomocy psychologicznej).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  orientacja marketingowa
choroby jelita grubego
statystyka
´┐Żrodowisko spo´┐Żeczne
hiper´┐Ż´┐Żcze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.