? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest polityka regionalna?

Poj´┐Żcie polityki regionalnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja polityki regionalnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

polityka regionalna - jest polityka administracyjna kszta´┐Żtowana przez organy rz´┐Żdu administracji rz´┐Żdowej i samorz´┐Żdu regionalnego, kt´┐Żra oznacza przede wszystkim wyb´┐Żr cel´┐Żw dzia´┐Żania kolejno´┐Żci i sposob´┐Żw ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb regionalnej wsp´┐Żlnoty samorz´┐Żdowej. Zwi´┐Żzana jest nierozerwalnie z regionem, czyli przestrzeni´┐Ż wytyczon´┐Ż granicami wojew´┐Żdztwa.
Polityk´┐Ż regionaln´┐Ż dzieli si´┐Ż na polityk´┐Ż inter regionaln´┐Ż, czyli polityk´┐Ż prowadzon´┐Ż wobec regionu przez organy rz´┐Żdu i administracji rz´┐Żdowej oraz polityk´┐Ż intra regionaln´┐Ż prowadzon´┐Ż w regionie przez organy samorz´┐Żdu regionalnego.

Szczeg´┐Żln´┐Ż rol´┐Ż w kszta´┐Żtowaniu polityki regionalnej nale´┐Ży przypisa´┐Ż rz´┐Żdowi, kt´┐Żry jest wspomagany w tym zakresie przez rz´┐Żdowe centrum studi´┐Żw strategicznych.
Za wykonanie polityki regionalnej rz´┐Żdu na obszarze wojew´┐Żdztwa odpowiada wojewoda.

Na polityk´┐Ż regionaln´┐Ż sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce dzia´┐Żania:
- tworzenie warunk´┐Żw rozwoju gospodarczego
- utrzymanie i rozbudowywanie infrastruktury spo´┐Żecznej i technicznej o znaczeniu wojew´┐Żdzkim
- wspieranie i prowadzenie dzia´┐Ża´┐Ż na rzecz podnoszenia poziomu wykszta´┐Żcenia
- wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
- promocja walor´┐Żw i mo´┐Żliwo´┐Żci rozwojowych wojew´┐Żdztwa
- okre´┐Żlenie priorytet´┐Żw wsp´┐Żpracy zagranicznej wojew´┐Żdztwa

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bank wirtualny
mi´┐Żnie g´┐Żowy
jako´┐Ż´┐Ż towaru
problem
wybrze´┐Że
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.