? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest polityka lokalna?

Poj´┐Żcie polityki lokalnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja polityki lokalnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kszta´┐Żtowana przez organy samorz´┐Żdu terytorialnego, kt´┐Żra oznacza przede wszystkim wyb´┐Żr cel´┐Żw dzia´┐Żania kolejno´┐Żci i sposob´┐Żw ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wsp´┐Żlnoty samorz´┐Żdowej. Jej wymiar lokalny ujawnia si´┐Ż w tym, ´┐Że ogranicza si´┐Ż ona do przestrzeni wytyczonej granicami granicy lub powiatu.

W zakresie dzia´┐Ża´┐Ż w´┐Żasnych organy samorz´┐Żdu lokalnego kszta´┐Żtuj´┐Ż polityk´┐Ż lokaln´┐Ż przy wsp´┐Ż udziale administracji rz´┐Żdowej, bo to jest zdeterminowane ustawami. Dlatego te´┐Ż nadz´┐Żr nad polityk´┐Ż lokaln´┐Ż w zakresie zada´┐Ż w´┐Żasnych sprawowany jest na podstawie jedyne kryterium legalno´┐Żci a w zakresie zada´┐Ż zleconych sprawowany jest r´┐Żwnie´┐Ż na podstawie kryterium celowo´┐Żci i gospodarno´┐Żci.

Form´┐Ż odzwierciedlania polityki lokalnej s´┐Ż zw´┐Żaszcza akty prawa miejscowego obowi´┐Żzuj´┐Żce na obszarze gminy lub powiatu takie jak:
- strategie rozwoju
- programy gospodarcze
- plany zagospodarowania przestrzennego
- zasady zarz´┐Żdu mieniem komunalnym

Istot´┐Ż polityki lokalnej stanowi jej nastawienie na w´┐Żasne ´┐Żrodowisko, jego interesy, cho´┐Żby nawet doprowadzi´┐Ż to mia´┐Żo w rezultacie do konflikt´┐Żw z racj´┐Ż stanu wy´┐Ższego rz´┐Żdu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  interes polityczny
model finansowy
dobra finalne
administracja publiczna
model ekonomiczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.