? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest PKB?

Poj´┐Żcie PKB i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja PKB napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

PKB - Produkt Krajowy Brutto - suma wszystkich d´┐Żbr i us´┐Żug finalnych wytworzonych i sprzedanych przez wszystkie podmioty dzia´┐Żaj´┐Żce na terenie danego kraju w ci´┐Żgu roku, przy czym musza to by´┐Ż dobra posiadaj´┐Żce swe ceny rynkowe.

Cechy specyficzne PKB: miernik poziomu gospodarczego, nie jest do ko´┐Żca precyzyjny, mo´┐Że rosn´┐Ż´┐Ż.

Metody obliczania PKB:
1. Podej´┐Żcie produktowi-wydatkowe, a)wydatki konsumpcyjne ludno´┐Żci [C] - dobra trwa´┐Że, - dobra nietrwa´┐Że, -us´┐Żugi, b)inwestycje prywatne brutto [I] -krajowe, -zagranizcne, c)wydatki rz´┐Żdowe na dobra i us´┐Żugi [G], d) eksport netto, -eksport- wydatki zagranicy [Ex], -import-wydatki krajowe [Im].

2. Podej´┐Żcie dochodowo kosztowe a) p´┐Żce (z uwzgl´┐Żdnieniem podatk´┐Żw bezpo´┐Żrednich) b) odsetki netto(j.w.) c)dochody z rent, czynsz´┐Żw (j.w.), d) podatki po´┐Żrednie przedsi´┐Żbiorstw e) amortyzacja, f) zyski przedsi´┐Żbiorstw prywatnych g)zyski w´┐Ża´┐Żcicieli i wsp´┐Żlnik´┐Żw.

PKB=Y=C+I+G+[Ex-Im] , Y-dochody, C-wydatki gospodarstw domowych, I - wydatki przedsi´┐Żbiorstw, G - wydatki pa´┐Żstwa.

Specyfikacja obliczania PKB:
1.Zr´┐Żnicowana fizycznie produkcja poci´┐Żga za sob´┐Ż konieczno´┐Ż´┐Ż pos´┐Żugiwania si´┐Ż pieni´┐Żdzem i kategori´┐Ż ceny: w warunkach agregacji.
2.Pos´┐Żugiwane si´┐Ż kategori´┐Ż pieni´┐Żdza i ceny mo´┐Że by´┐Ż jednak niebezpieczne dla obliczania PKB, mo´┐Że deformowa´┐Ż wyniki w warunkach wysokiej inflacji.
Por´┐Żwnanie PKB w czasie wymaga pos´┐Żugiwania si´┐Ż tzw. Cenami sta´┐Żymi PKB = C+I=Y czyli produkcja = wydatki = dochody czyli poda´┐Ż = popyt.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  podr´┐Żowanie promami
POT
dialog
system rz´┐Żd´┐Żw
nad´┐Żerka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.