? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pi´┐Żkno?

Poj´┐Żcie pi´┐Żkna i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pi´┐Żkna napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pi´┐Żkno - w uj´┐Żciu filozoficznym fundamentalna warto´┐Ż´┐Ż (obok dobra i prawdy) w dziejach kultury ludzkiej, le´┐Ż´┐Żca g´┐Ż´┐Żwnie u podstaw teorii sztuki, tw´┐Żrczo´┐Żci artystycznej i prze´┐Ży´┐Ż estetycznych.

Poj´┐Żcie pi´┐Żkna zosta´┐Żo sformu´┐Żowane w staro´┐Żytnej Grecji i swym zakresem obejmowa´┐Żo pierwotnie nie tylko zjawiska estetyczne, ale tak´┐Że i moralne. Wsp´┐Żlnot´┐Ż pi´┐Żkna i dobra moralnego podkre´┐Żla´┐Ż zw´┐Żaszcza Sokrates oraz Platon i ca´┐Ży nurt wywodz´┐Żcy si´┐Ż z jego filozofii. W p´┐Żniejszych epokach pojecie pi´┐Żkna zosta´┐Żo zaw´┐Żone do zjawiska estetycznego. I tak np. w sztuce, manieryzm definiowa´┐Ż pi´┐Żkno subtelno´┐Żci´┐Ż, wdzi´┐Żkiem i dysharmoni´┐Ż. Od XVIII wieku rozpocz´┐Żo si´┐Ż przemianowywanie poj´┐Żcia pi´┐Żkna i zast´┐Żpowanie go brakiem proporcji oraz zgodno´┐Żci poszczeg´┐Żlnych cz´┐Żci. Obecnie postuluje si´┐Ż przekonanie, ´┐Że wzorce pi´┐Żkna s´┐Ż zmienne i zale´┐Żne od okresu powstania oraz kultury. W ten spos´┐Żb jego definicje s´┐Ż subiektywne i zale´┐Ż´┐Ż od gust´┐Żw i upodoba´┐Ż. Istniej´┐Ż r´┐Żne odmiany pi´┐Żkna, na czele z pi´┐Żknem idealnym, duchowym, moralnym, naturalnym, cielesnym, obiektywnym i subiektywnym.

W metafizyce poj´┐Żcie to wyra´┐Ża transcendentalne zjednoczenie i przejrzysto´┐Ż´┐Ż bytu, a tak´┐Że doskona´┐Żo´┐Ż´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wychowanie fizyczne
demokracja
zapalenie op´┐Żucnej
wizja
przepuklina pachwinowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.