? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pedagogika spo´┐Żeczna?

Poj´┐Żcie pedagogiki spo´┐Żecznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pedagogiki spo´┐Żecznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pedagogika spo´┐Żeczna - to jeden z dzia´┐Ż´┐Żw pedagogiki. Zajmuje si´┐Ż ona problematyk´┐Ż dotycz´┐Żc´┐Ż ´┐Żrodowiskowych uwarunkowa´┐Ż procesu wychowawczo-opieku´┐Żczego. Jej zadaniem jest r´┐Żwnie´┐Ż zajmowanie si´┐Ż badaniem rozwoju na kolejnych etapach ´┐Życia.

G´┐Ż´┐Żwnym zadaniem pedagogiki spo´┐Żecznej jest skupienie si´┐Ż na tych ´┐Żrodkach wychowawczych, kt´┐Żre najbardziej oddzia´┐Żywuj´┐Ż na wychowank´┐Żw. Chodzi tutaj o ´┐Żrodki, kt´┐Żre warunkuj´┐Ż rozw´┐Żj m´┐Żodego cz´┐Żowieka. Takie ´┐Żrodki decyduj´┐Ż o rezultatach dzia´┐Żalno´┐Żci wychowawczej. Nauka ta zajmuje si´┐Ż zatem badaniem oraz analizowaniem rodzaj´┐Żw potrzeb wychowawczych. Na ka´┐Żdym z etap´┐Żw ´┐Życia wychowanka s´┐Ż one bowiem zupe´┐Żnie inne. Jednak w szczeg´┐Żlno´┐Żci ten rodzaj nauki odnosi si´┐Ż do ´┐Żrodowiska wychowawczego, a tak´┐Że do ca´┐Żej spo´┐Żecznej sytuacji wychowanka.

Nauka ta mia´┐Ża pocz´┐Żtek w tym, i´┐Ż zauwa´┐Żono wp´┐Żyw na los cz´┐Żowieka od strony ´┐Żrodowiska spo´┐Żecznego. Okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że to wr´┐Żcz ´┐Żrodowisko niekiedy determinuje los cz´┐Żowieka. W zwi´┐Żzku z tym zacz´┐Żto bada´┐Ż, w jaki dok´┐Żadnie spos´┐Żb kultura okre´┐Żla pewne modele wychowania i spo´┐Żecznego bycia cz´┐Żowieka.

Ka´┐Żdy z nas powinien wiedzie´┐Ż, ´┐Że zadaniem pedagogiki spo´┐Żecznej jest zbiera´┐Ż wiedz´┐Ż dotycz´┐Żc´┐Ż ca´┐Żej rzeczywisto´┐Żci wychowawczej i bada´┐Ż jej wp´┐Żyw na rozw´┐Żj jednostki oraz kszta´┐Żtowanie si´┐Ż jego osobowo´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  perspektywa ewolucyjna
epidemia
pedagogika spo´┐Żeczna
postanowienie nieistotne
region turystyczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.