? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest pami��?

Poj�cie pami�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja pami�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

pami�� - jest to mo�liwo�� rejestrowania, zapami�tywania i ponownego odtwarzania wra�e� lub skojarze� zmys�owych, psychologicznych, czy fakt�w. Pami�ci� obdarzeni s� ludzie, niekt�re gatunki zwierz�t, a tak�e urz�dzenia komputerowe. W wskazanych przeze mnie przyk�adach, proces zapami�tywania jest ca�kowicie r�ny i ma odmienne pod�o�e fizyczne.

Pami�� ludzka polega na zapami�tywaniu nie tylko wra�e� zmys�owych i naocznych, ale, r�wnie� obrazu w�asnej �wiadomo�ci. Natomiast pami�� zwierz�t opiera si� na zapami�tywaniu na najni�szym poziomie poprzez zachodz�ce reakcje chemiczne w neuronach. Maj� one zdolno�� do zarejestrowania prostych skojarze�, ale bez wyci�gni�cia logicznych wniosk�w, z zaistnia�ych sytuacji. Badania prowadzone nad pami�ci� ludzk� to psychologia kognitywna, natomiast nad pami�ci� zwierz�t, etologia.

Pami�� komputerow� bada dziedzina nauki- informatyka. Zalet� tej pami�ci jest niezwyk�a i najwi�ksz� trwa�o��, a tak�e zdolno�� szybkiego przetwarzania jej. Pami�� komputerowa ma ca�kowicie odmienny charakter ni� u �ywych organizm�w i opiera si� na cyfrach, a fizycznymi jej odpowiednikami s� napi�cia energetyczne w tranzystorach i polach magnetycznych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  o�tarz
dzia�alno�� operacyjna
demokracja
benchmarking
PTS
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.