? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest oty�o��?

Poj�cie oty�o�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja oty�o�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

oty�o�� - przewlek�a choroba, kt�ra charakteryzuje si� zbytnim nagromadzeniem tkanki t�uszczowej w naszym organizmie. To schorzenie, kt�re mo�e prowadzi� do bardzo niekorzystnych skutk�w dla naszego zdrowia. Takie nagromadzenie si� t�uszczu w organizmie uwa�ane jest za oty�o�� w momencie, gdy tkanka t�uszczowa przekracza 20 % ca�kowitej masy cia�a w przypadku m�czyzn, lub 25 % ca�kowitej masy cia�a w przypadku kobiet.

Tkanka t�uszczowa mo�e odk�ada� si� w r�nych miejscach. Zwykle najwi�ksze nagromadzenie nast�puje w okolicach jamy brzusznej. W�wczas mamy do czynienia z oty�o�ci� brzuszn�. Bywa ona schorzeniem bardzo powa�nym. Jest du�o gro�niejsza ni� skutki gromadz�cego si� t�uszczu w innych cz�ciach naszego cia�a.

Oty�o��, chocia� sama w sobie mo�e jedynie do�� „uci��liwa” dolegliwo��, zwi�ksza ryzyko zapadania na bardzo powa�ne choroby. W�r�d chor�b, na kt�re nara�one s� osoby oty�e, wyr�ni� mo�na na przyk�ad: cukrzyc� typu 2, bezdech senny, choroby uk�adu kr��enia, nowotwory czy te� zapalenie staw�w oraz ko�ci. To tylko niekt�re choroby, ale na tyle powa�ne, �e mog� nawet prowadzi� do naszej �mierci.

Przyczyn oty�o�ci jest wiele. Najcz�ciej mamy do czynienia z przekarmieniem- czyli ze zbyt du�ym przyjmowaniem pokarm�w. Przyczyn� mog� by� r�wnie� czynnik genetyczne- je�li w naszej rodzinie panowa�a oty�o��, to istnieje zagro�enie, �e nas te� mo�e ona dotkn��. W�r�d innych przyczyn mo�emy wymieni� czynniki biologiczne, farmakologiczne, �rodowiskowe i psychologiczne. Czasami zwyk�y brak akceptacji przez �rodowisko mo�e sprawi�, �e zapadniemy na t� przypad�o��.
Jak leczy� oty�o��? Leczenie oty�o�ci to dieta, ruch oraz odpowiednie leki. Dieta jest wa�na, poniewa� pomaga zmniejszy� kaloryczno�� posi�k�w przyjmowanych prze oty�� osob�- nie b�dzie si� m�g� zatem odk�ada� nowy t�uszcz, a ten ju� nagromadzony- b�dzie si� powoli spala�, by zapewni� naszemu organizmowi niezb�dn� do �ycia energi�. Ruch oczywi�cie r�wnie� pomo�e nam spali� t�uszcz- jest najlepszym sposobem na odchudzanie. I na koniec leki. Zwykle stosuje si� preparaty, kt�re hamuj� wch�anianie t�uszczy oraz kt�re sprawiaj�, �e szybciej czujemy si� syci i nie musimy przyjmowa� du�ych dawek pokarm�w. Czasem stosuje si� r�wnie� �rodki, kt�re wspomagaj� trawienie oraz odchudzanie. Zasadniczo lepiej jest stara� si� obywa� bez lek�w i pr�bowa� schudn�� tradycyjnymi i naturalnymi metodami.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  trekking
samorz�d gospodarczy
naczynia krwiono�ne
libido
informacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.