? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest otoczenie firmy?

Poj´┐Żcie otoczenia firmy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja otoczenia firmy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

otoczenie firmy - obejmuje wszystkie te czynniki kt´┐Żre oddzia´┐Żywaj´┐Ż na mo´┐Żliwo´┐Żci rozwoju firmy doprowadzaj´┐Ż do zawarcia transakcji oraz budowy wsp´┐Żzale´┐Żno´┐Żci z docelowymi nabywcami.
W literaturze mo´┐Żna spotka´┐Ż inne okre´┐Żlenia otoczenia np. ´┐Żrodowisko zewn´┐Żtrzne firmy lub system wywieraj´┐Żcy wp´┐Żyw na system (firm´┐Ż) i znajduj´┐Żcy si´┐Ż pod jego wp´┐Żywem

Otoczenie firmy sk´┐Żada si´┐Ż z element´┐Żw kt´┐Żrymi przedsi´┐Żbiorstwo nie mo´┐Że zarz´┐Żdza´┐Ż tak jak w´┐Żasnymi zasobami. Jednak musi otoczenie identyfikowa´┐Ż, analizowa´┐Ż, przewidywa´┐Ż oraz ocenia´┐Ż jego potencjalny wp´┐Żyw na w´┐Żasne decyzje. Dzia´┐Żania te maj´┐Ż ogromne znaczenie dla przedsi´┐Żbiorstw turystycznych, dlatego ´┐Że wsp´┐Żczesne otoczenie uwa´┐Żane jest za burzliwe turbulencyjne wymagaj´┐Żce, stresuj´┐Żce a nawet wrogie. Jego cechy to: wzrastaj´┐Żca niepewno´┐Ż´┐Ż, brak stabilno´┐Żci i wysoki stopie´┐Ż ryzyka.

Otoczenie makro jest wsp´┐Żlne dla wszystkich przedsi´┐Żbiorstw w Polsce. Otoczenie mikro to jest otoczenie odnosz´┐Żce si´┐Ż dla konkretnego przedsi´┐Żbiorstwa dzia´┐Żaj´┐Żcego na danym obszarze.

Odbiorcy: Istotne znaczenie maj´┐Ż g´┐Ż´┐Żboko´┐Ż´┐Ż i rozleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż rynku odbiorc´┐Żw wp´┐Żywaj´┐Żc m.in. na wyb´┐Żr technologii produkcji, czy te´┐Ż na wielko´┐Ż´┐Ż organizacji. Obok g´┐Ż´┐Żboko´┐Żci i rozleg´┐Żo´┐Żci rynku istotnym czynnikiem s´┐Ż oczekiwania odbiorc´┐Żw, kt´┐Żre wp´┐Żywaj´┐Ż na r´┐Żnicowanie organizacji przedsi´┐Żbiorstwa i jego dzia´┐Ża´┐Ż marketingowych. Wyodr´┐Żbnienie grup odbiorc´┐Ż…w pozwala na zr´┐Żnicowanie form badania obs´┐Żugi i rozlicze´┐Ż finansowych.

Dostawcy: Dost´┐Żpno´┐Ż´┐Ż ´┐Żr´┐Żde´┐Ż zapotrzebowania w materia´┐Ży, maszyny i urz´┐Żdzenia narzuca w znacznym stopniu struktur´┐Ż dzia´┐Ża´┐Ż marketingowych. Mo´┐Że te´┐Ż polega´┐Ż na skupionych wok´┐Ż siebie kooperantach wyspecjalizowanych w produkcji podzespo´┐Ż´┐Żw detali itp. Wychodz´┐Żc z nimi w sp´┐Żki joint venture lub do wykupu ich w ca´┐Żo´┐Żci.

Konkurenci: Inne organizacje zaspokajaj´┐Żce podobne potrzeby otoczenia i/lub maj´┐Żce podobne zapotrzebowania na ´┐Żwiadczenia ze strony otoczenia. Charakterystycznymi wielko´┐Żciami, kt´┐Żre pozwalaj´┐Ż organizacji zidentyfikowa´┐Ż rynek konkurent´┐Żw, walk´┐Ż wewn´┐Żtrz tego rynku s´┐Ż m.in.: liczba i si´┐Ża dzia´┐Żaj´┐Żcych konkurent´┐Żw, wzrost dziedziny, stopie´┐Ż zr´┐Żnicowania konkurent´┐Żw, bariery wyj´┐Żcia na rynek. Przedsi´┐Żbiorstwo na podstawie tych danych mo´┐Że opracowa´┐Ż i wybra´┐Ż strategi´┐Ż, a co za tym idzie, dostosowa´┐Ż swoj´┐Ż struktur´┐Ż dzia´┐Ża´┐Ż marketingowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  izolacja dachu
brodawki weneryczne
GPRS
ci´┐Ż´┐Ża
p´┐Żpasiec
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.