? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� oszcz�dno�ci?

Poj�cie oszcz�dno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja oszcz�dno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

oszcz�dno�ci - nie skonsumowana cze�� dochodu przeznaczona na zakup d�br i us�ug.

Oszcz�dno�ci zale�� od: wielko�ci wydatk�w konsumpcyjnych, atrakcyjno�ci oszcz�dzania, czyli wydajno�ci stopy procentowej, bezpiecze�stwa systemu bankowego, mentalno�ci spo�ecznej, dost�pno�ci do bank�w.

Zaci�gni�te kredyty = oszcz�dno�ci ujemne.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  system
domena firmy
etyka
punkt
pener
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.