? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest osobowo��?

Poj�cie osobowo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja osobowo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

osobowo�� - zesp� sta�ych w�a�ciwo�ci i proces�w psychofizycznych odr�niaj�cych dan� jednostk� jak: dziedziczno��, �rodowisko �ycia �rodowisko spo�eczno-kulturowe, do�wiadczenie �yciowe i aktywno�� jednostki, czyli s� to zar�wno czynniki wrodzone jak i te zintegralizowane ( przyj�te za w�asne).

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  prawo
medycyna
przedsi�biorczo��
wyp�awek bia�y
logistyka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.