? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest osobowo��?

Poj�cie osobowo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja osobowo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

osobowo�� - zesp� cech fizycznych i psychicznych typowych dla danego cz�owieka.

Na osobowo�� sk�adaj� si�: uzdolnienia i zdolno�ci, zainteresowania, temperament, charakter, postawy, potrzeby, inteligencja, stosunek do samego siebie i �wiata.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  wydolno�� fizyczna
komunikacja
uk�ad kostny
forma
eksporter
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.