? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest osoba fizyczna?

Poj´┐Żcie osoby fizycznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja osoby fizycznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

osoba fizyczna - jest ni´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek od chwili urodzenia do momentu ´┐Żmierci. Termin pochodz´┐Żcy z prawa cywilnego. Sformu´┐Żowania tego nie nale´┐Ży myli´┐Ż z osob´┐Ż prawn´┐Ż, poniewa´┐Ż ka´┐Żda osoba prawna jest zarazem fizyczn´┐Ż, ale ju´┐Ż nie ka´┐Żda fizyczna mo´┐Że posiada´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż prawn´┐Ż.

Termin ten wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z posiadaniem zdolno´┐Żci prawnej. Oznacza to, ´┐Że podmiot mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż stron´┐Ż stosunk´┐Żw prawnych i ma r´┐Żwnie´┐Ż zdolno´┐Ż´┐Ż do czynno´┐Żci prawnych. Mo´┐Żliwo´┐Żci te s´┐Ż jednak zale´┐Żne od pewnych warunk´┐Żw. Pe´┐Żn´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż prawn´┐Ż cz´┐Żowiek osi´┐Żga bezpo´┐Żrednio po uko´┐Żczeniu osiemnastu lat, natomiast ograniczon´┐Ż - po trzynastych urodzinach.

Prawo dopuszcza r´┐Żwnie´┐Ż zaistnienie procesu ubezw´┐Żasnowolnienia. Oznacza to, ´┐Że osoba po uko´┐Żczeniu trzynastego roku ´┐Życia mo´┐Że zosta´┐Ż ca´┐Żkowicie pozbawiona lub ograniczona w zdolno´┐Żci do czynno´┐Żci prawnych. W przypadku os´┐Żb pe´┐Żnoletnich mo´┐Żna zastosowa´┐Ż tylko form´┐Ż cz´┐Żciowego ubezw´┐Żasnowolnienia.

Kontrowersj´┐Ż stanowi´┐Ż regulacje prawne dotycz´┐Żce ochrony ´┐Życia p´┐Żodu. Poniewa´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż fizyczn´┐Ż nabywa si´┐Ż w momencie narodzin, p´┐Ż´┐Żd b´┐Żd´┐Żcy w brzuchu matki jej nie posiada. Nie oznacza to, ´┐Że jest ca´┐Żkowicie pozbawiony ochrony prawnej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  raport roczny
agresja
konflikt
´┐Żuszczyca
perspektywa spo´┐Żeczno kulturowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.