? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest opryszczka narz�d�w p�ciowych?

Poj�cie opryszczki narz�d�w p�ciowych i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja opryszczki narz�d�w p�ciowych napisana w spos�b zrozumia�y.

opryszczka narz�d�w p�ciowych - choroba, kt�ra objawia si� powstawaniem charakterystycznych p�cherzyk�w oraz owrzodzenia. Zwykle zmiany te pojawiaj� si� na sk�rze w okolicy po�lad�w, odbytu oraz okolicy narz�d�w p�ciowych. Przyczyn� opryszczki narz�d�w p�ciowych jest wirus typu 1 lub wirus typu 2. Ten drugi typ wirusa jest przyczyn� wi�kszo�ci zachorowa�- a� 95 % przypadk�w to zachorowania na skutek wirusa typu 2. Oba wirusy maj� mo�liwo�� i zdolno�� przechodzenia w stan u�pienia, zatem tak naprawd� mog� przetrwa� w naszym ciele przez ca�e nasze �ycie.

Jak mo�na zarazi� si� opryszczk� narz�d�w p�ciowych? Oczywi�cie do zaka�enia dochodzi w wyniku kontaktu z osob� zaka�on�. Ten kontakt ma zwykle charakter seksualny. Takie zaka�enie mo�e przenosi� osoba, kt�ra sama nie wie, �e jest zaka�ona. Nie zawsze bowiem objawy s� widoczne od razu. Zmiany pojawiaj� si� mniej wi�cej do tygodnia po odbyciu stosunku z osob� zaka�on�. Zmianie towarzyszy uczucie bolesno�ci i �wi�d. Poza tym powstaj� ma�e czerwone p�cherzyki, kt�re w prawdzie po up�ywie mniej wi�cej 10 dni same si� goj�, lecz jednak pozostawiaj� blizny. Pojawieniu si� tych widocznych objaw�w mo�e towarzyszy� tak�e uczucie og�lnego os�abienia, trudno�ci w oddawaniu moczu oraz gor�czka. Zmiany pojawiaj� si� na organach p�ciowych, zar�wno kobiet jak i m�czyzn. Mog� si� r�wnie� umiejscowi� z okolicy odbytu.

Aby zapobiega� opryszczce nale�y uwa�a� na kontakty seksualne z osobami, kt�re mog� by� zara�one. Nale�y r�wnie� u�ywa� prezerwatywy, kt�ra zapobiegnie przenoszeniu si� opryszczki narz�d�w p�ciowych na inne osoby. Je�li natomiast chodzi o leczenie, to stosuje si� w takim przypadku leczenie miejscowe, o charakterze odka�aj�cym oraz osuszaj�cym. Najpopularniejszym lekarstwem jest pasta cynkowa. Mo�na r�wnie� stosowa� leki doustnie oraz do�ylnie. Doustnie przyjmuje si� zwykle leki przeciwwirusowe. Wprawdzie nie lecz� one zaka�enia opryszczk�, lecz skracaj� czas wyst�powania wszystkich objaw�w. Mog� r�wnie� skutecznie zapobiega� nawrotom tej choroby. Ponadto, terapi� mo�na wspomaga� przyjmowaniem witamin z grupy B. Zwykle stosuje si� w tym celu witamin� B 1 i B 12.

Opryszczka narz�d�w p�ciowych mo�e nie�� ze sob� powik�ania. Najgorszym z nich jest zapalenie opon m�zgowo- rdzeniowych, lub zapalenie rdzenia kr�gowego. Dlatego lepiej wystrzega� si� przed t� chorob� i dok�adnie j� wyleczy�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  uspo�ecznianie
owodnia
bajka
ratio
afiks
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.