? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest odpowiedzialno�� polityczna?

Poj�cie odpowiedzialno�ci politycznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja odpowiedzialno�ci politycznej napisana w spos�b zrozumia�y.

odpowiedzialno�� polityczna - (inaczej odpowiedzialno�� parlamentarna)
• jest to prawnie lub zwyczajowo ustalona zasada, wg kt�rej osoba piastuj�ca urz�d pa�stwowy obowi�zana jest ust�pi� w przypadku utraty zaufania podmiotu mianuj�cego j� na piastowany urz�d lub sprawuj�cego nad ni� kontrol�
• jej istot� jest ponoszenie konsekwencji za celowo��, zasadno�� czy trefno�� kierunk�w dzia�a�
• przes�ank� odpowiedzialno�ci jest subiektywna ocena organu
odpowiedzialno�� ta nie ma charakteru prawnego i nie musi by� zwi�zana z naruszeniem prawa
• nie musi nast�powa� stwierdzenie winy, jedyn� sankcj� jest utrata stanowiska
• odpowiada� mo�na przed 1 izb� parlamentu lub przed dwiema (zale�y od kraju)

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  przep�ywy realne
epikureizm
organizacja
proces karny
turystyka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.