? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest odpowiedzialno�� konstytucyjna?

Poj�cie odpowiedzialno�ci konstytucyjnej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja odpowiedzialno�ci konstytucyjnej napisana w spos�b zrozumia�y.

odpowiedzialno�� konstytucyjna - ( inaczej odpowiedzialno�� prawna)
S� to przewidziane prawem konsekwencje post�powania os�b zajmuj�cych wysokie stanowiska pa�stwowe za naruszenie konstytucji lub innych ustaw w zwi�zku z wykonywaniem ich funkcji.
• wyra�a si� w uprawnieniu 1 z izb parlamentu do postawienia w stan oskar�enia przed 2 izb� lub specjalnym trybuna�em
• jest odpowiedzialno�ci� zindywidualizowan�, niezb�dne jest stwierdzenie winy, wymierzenie kary ma charakter szczeg�lny
• w krajach anglosaskich - impeachment
• rodzaje organ�w rozstrzygaj�cych te sprawy:
• izba wy�sza parlamentu (Anglia, USA)
• specjalny trybuna� (Polska, Francja → Wysoki Trybuna� Sprawiedliwo�ci)
• s�d (s�d najwy�szy) Belgia
• Trybuna� Konstytucyjny (Austria, Turcja, W�ochy)

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  Blendet Scot Whisky
dro�d�e
efektywno��
fizjologia
hipoteka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.