? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest odpowiedzialno��?

Poj�cie odpowiedzialno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja odpowiedzialno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

odpowiedzialno�� - mo�emy rozumie� w r�ny spos�b, chocia� tak naprawd� b�dzie dotyczy� tego samego. Moralna zak�ada dobrowolne przyj�cie na siebie og�lnie panuj�cych norm, po��czone z satysfakcj� z tytu�u ich przestrzegania oraz frustracj�, wie�cz�c� momenty, w kt�rych nie uda�o nam si� im sprosta�.

Moralno�� to ocenianie czyn�w i dzia�a� na podstawie emocjonalnych pobudek, a nie efekt�w czy narz�dzi. Jest ona powszechnie uznawanym dowodem, potwierdzaj�cym dojrza�o�� jednostki, gotowej wzi�� na siebie wszelkie ewentualne konsekwencje swoich zachowa�, oraz przede wszystkim zdolnej przewidzie� jej prawdopodobne skutki zanim jeszcze zostanie wprowadzona w �ycie. Odpowiedzialno�� czasem zak�ada dochowanie rekompensaty za dokonane komu� krzywdy i poniesienie konsekwencji za swoje b��dy.

Cz�owiek z ka�d� chwil� uczy si�, dowiaduje czego� wi�cej, zaczyna rozumie� pewne sprawy i je�li potrafi je odpowiednio ustabilizowa�, z ka�dym kolejnym rokiem swojego �ycia staje si� bardziej odpowiedzialny. Oczywi�cie tak nie jest zawsze, w zakresie ludzkiej emocjonalno�ci nie mo�emy liczy� na istnienie �adnych regu�, cho� mo�na sobie pozwoli� na wyznaczanie orientacyjnych granic. Dlatego wprowadzono odpowiedzialno�� karn�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  stwardnienie rozsiane
software
trafostacja
deprecjacja pieni�dza
poda�
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.