? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest norma prawna?

Poj´┐Żcie normy prawnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja normy prawnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

norma prawna - regu´┐Ża zachowania b´┐Żd´┐Żca cz´┐Żci´┐Ż sk´┐Żadow´┐Ż systemu prawa, zabezpieczona sankcj´┐Ż przymusu pa´┐Żstwowego; adresatem jest osoba, kt´┐Żrej zachowanie jest regulowane przez n.p.; n.p. dziel´┐Ż si´┐Ż na kilka grup, m.in. wg w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci ich obowi´┐Żzywania (wzgl´┐Żdnie i bezwzgl´┐Żdnie obowi´┐Żzuj´┐Żce), wg sposobu okre´┐Żlenia adresata (abstrakcyjne i konkretne) lub wyznaczonego przez nie zachowania si´┐Ż (og´┐Żlne i jednostkowe), wg sposobu regulacji zachowania adresata (nakazuj´┐Żce, zakazuj´┐Żce i dozwalaj´┐Żce), ze wzgl´┐Żdu na system praw i wg ga´┐Ż´┐Żzi systemu prawa.
Norma prawna, og´┐Żlna i abstrakcyjna regu´┐Ża stworzona na podstawie przepis´┐Żw prawnych, kt´┐Żra okre´┐Żla adresata i warunki stosownego zachowania si´┐Ż (hipoteza normy prawnej), regu´┐Ż´┐Ż tego zachowania (dyspozycja normy prawnej) i skutki zachowania sprzecznego ze wskazan´┐Ż powinno´┐Żci´┐Ż (sankcja).

Normy prawne podzieli´┐Ż mo´┐Żna zasadniczo na dwa rodzaje: normy prawne bezwzgl´┐Żdnie obowi´┐Żzuj´┐Żce (Ius cogens), kt´┐Żrych zastosowanie nie mo´┐Że by´┐Ż wy´┐Ż´┐Żczone ani ograniczone postanowieniem stron i odmiennymi zwyczajami, i normy prawne wzgl´┐Żdnie obowi´┐Żzuj´┐Żce (Ius dispositivum), znajduj´┐Żce zastosowanie wtedy, gdy same strony nie ureguluj´┐Ż konsekwencji prawnych w spos´┐Żb odmienny od dyspozycji zawartej w takiej normie. Nie ograniczaj´┐Ż one swobody kontraktowej, a utrzymuj´┐Ż priorytet regulacji dokonanych przez same strony i uzupe´┐Żniaj´┐Ż tre´┐Ż´┐Ż stosunku prawnego w zakresie nieuregulowanym.
Od normy prawnej nale´┐Ży odr´┐Żni´┐Ż przepis prawny, normy prawne zawarte s´┐Ż w przepisach.

Norma bezwzgl´┐Żdnie obowi´┐Żzujaca (ius cogens), imperatywne), norma prawna nie dopuszczaj´┐Żca odmiennego uregulowania przez adresat´┐Żw (strony) kwestii przez ni´┐Ż unormowanej.

Norma wzgl´┐Żdnie obowi´┐Żzujaca (ius dispositivum), norma prawna maj´┐Żca zastosowanie, gdy jej adresaci nie ureguluj´┐Ż wg swojej woli kwestii, kt´┐Żrej norma dotyczy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  samorz´┐Żd gospodarczy
woda
pi´┐Żkno
prawo karne skarbowe
rachunek koszt´┐Żw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.