? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest norma?

Poj´┐Żcie normy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja normy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

norma - poj´┐Żcie normy jest ch´┐Żtnie stosowane zar´┐Żwno w r´┐Żnych dziedzinach nauk humanistycznych jak i w naukach ´┐Żcis´┐Żych.

Na przyk´┐Żad w aksjologii norma oznacza obowi´┐Żzuj´┐Żcy wz´┐Żr b´┐Żd´┐Ż schemat post´┐Żpowania. Ma charakter powinno´┐Żci, domaga si´┐Ż realizacji jakiego´┐Ż s´┐Żusznego stanu rzeczy. Zazwyczaj normy sformu´┐Żowane s´┐Ż w zalecenia o charakterze religijnym, moralnym, zwyczajowym, prawnym. Inn´┐Ż nauk´┐Ż humanistyczn´┐Ż interesuj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż poj´┐Żciem normy jest psychologia, kt´┐Żra rozumie norm´┐Ż jako naukowy konstrukt pozwalaj´┐Żcy wytyczy´┐Ż granice normalnych ludzkich zachowa´┐Ż, poza kt´┐Żrymi zaczynaj´┐Ż si´┐Ż zachowania o charakterze patologicznym. Na okre´┐Żlenie, czy dane zachowanie mie´┐Żci si´┐Ż w granicach normy, pozwala odniesienie do wyznacznik´┐Żw, kt´┐Żre stanowi norma statystyczna i spo´┐Żeczno-normatywna. Z kolei socjologia widzi norm´┐Ż jako zesp´┐Ż przyj´┐Żtych w danej grupie spo´┐Żecznej zachowa´┐Ż lub wskaz´┐Żwk´┐Ż do kt´┐Żrej dostosowanie si´┐Ż gwarantuje zachowanie w´┐Ża´┐Żciwe w danej sytuacji.

W´┐Żr´┐Żd nauk ´┐Żcis´┐Żych poj´┐Żciem normy interesuje si´┐Ż matematyka (gdzie rozumie si´┐Ż norm´┐Ż jako przekszta´┐Żcenie rozwa´┐Żane w obr´┐Żbie unormowanych przestrzeni) lub statystyka (gdzie norma oznacza przedzia´┐Ż utworzony z wykorzystaniem ´┐Żredniej arytmetycznej do kt´┐Żrej dodano i odj´┐Żto jedno odchylenie standardowe).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  model ekonometryczny
pa´┐Żstwo
orientacja produktowa
zainteresowanie
szczelinomierze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.