? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest nie´┐Żyt nosa?

Poj´┐Żcie nie´┐Żytu nosa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja nie´┐Żytu nosa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nie´┐Żyt nosa - to potocznie m´┐Żwi´┐Żc- katar. Jest to poj´┐Żcie, kt´┐Żre okre´┐Żla objawy pojawiaj´┐Żce si´┐Ż w trakcie zapalenia b´┐Żony ´┐Żluzowej nosa. Te objawy to mi´┐Żdzy innymi uczucie drapania w nosie oraz gardle, kichanie, kaszlenie, uczucie sw´┐Żdzenia i pieczenia oczu, pojawiaj´┐Żca si´┐Ż wydzielina wyp´┐Żywaj´┐Żca z nosa, a czasem i z oczu, oraz uczucie zatkanego nosa, przez kt´┐Żry nie da si´┐Ż oddycha´┐Ż. Katarowi mog´┐Ż towarzyszy´┐Ż jeszcze inne dolegliwo´┐Żci, a w´┐Żr´┐Żd nich na przyk´┐Żad b´┐Żl g´┐Żowy, pojawienie si´┐Ż stanu podgor´┐Żczkowego oraz uczucie og´┐Żlnego os´┐Żabienia organizmu.

Je´┐Żli chodzi o przyczyny powstawania kataru, to mo´┐Żemy je podzieli´┐Ż na trzy grupy. Pierwsz´┐Ż grup´┐Ż b´┐Żd´┐Ż czynniki, kt´┐Żre powoduj´┐Ż alergiczny nie´┐Żyt nosa. Takie przyczyny mog´┐Ż mie´┐Ż zar´┐Żwno charakter okresowy jak te´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie sezonowy. Alergie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas, gdy mamy do czynienia z czynnikiem, kt´┐Żry wywo´┐Żuje alergie. Takim czynnikiem mo´┐Że by´┐Ż na przyk´┐Żad kurz, py´┐Żki, sier´┐Ż´┐Ż kota lub psa oraz wiele innych. Drug´┐Ż grup´┐Ż przyczyn powstawania nie´┐Żyt´┐Żw nosa s´┐Ż infekcje. Takie infekcje mog´┐Ż mie´┐Ż charakter ostry lub przewlek´┐Ży. Powstaj´┐Ż oczywi´┐Żcie w momencie kontaktu z czynnikiem, kt´┐Żry infekcje wywo´┐Żuje, na przyk´┐Żad z wirusem. Ostatni´┐Ż grup´┐Ż stanowi´┐Ż pozosta´┐Że przyczyny kataru, w´┐Żr´┐Żd kt´┐Żrych mo´┐Żna wymieni´┐Ż przyczyny natury hormonalnej, emocjonalnej, zawodowej, polekowej, seksualnej czy te´┐Ż tak zwane niealergiczne zapalenie b´┐Żony ´┐Żluzowej nosa z eozynofili´┐Ż.

Leczenie nie´┐Żytu nosa zale´┐Ży od jego rodzaju oraz od jego nat´┐Żenia. Ka´┐Żdy z nas przynajmniej raz w ´┐Życiu chorowa´┐Ż na katar. Wiele os´┐Żb radzi sobie z nim zupe´┐Żnie bez pomocy lekarza. Jednak niekt´┐Żre przypadki kataru wymagaj´┐Ż specjalistycznego leczenia. Podstawowym elementem jest udro´┐Żnienie jam nosa. Poza tym nale´┐Ży zastosowa´┐Ż ´┐Żrodki, kt´┐Żre zmniejsz´┐Ż wyciek wydzieliny z nosa i ewentualnie ogranicz´┐Ż a nawet zlikwiduj´┐Ż powsta´┐Że w jamie nosowej zaka´┐Żenie. Wiele lek´┐Żw o dzia´┐Żaniu zmniejszaj´┐Żcym obrz´┐Żk b´┐Żony ´┐Żluzowej nosa dost´┐Żpnych jest w ka´┐Żdej aptece bez recepty. Jednak w ich stosowaniu nale´┐Ży umie´┐Ż stosowa´┐Ż umiar. Chocia´┐Ż leki te mo´┐Żna za´┐Żywa´┐Ż bez recepty, to nie oznacza to, ´┐Że s´┐Ż one dla nas ca´┐Żkowicie bezpieczne. Zawsze zatem nale´┐Ży uzyska´┐Ż porad´┐Ż w trakcie konsultacji z lekarzem i stosowa´┐Ż si´┐Ż do wskaz´┐Żwek udzielanych zar´┐Żwno przez niego, jak i tych, kt´┐Żre s´┐Ż umieszczone na opakowaniach zawieraj´┐Żcych lek.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  materia´┐Ży izolacyjne
pas nadbrze´┐Ży
witra´┐Ż
utylizacja
dowcip
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.