? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest niewa�no�� ma��e�stwa?

Poj�cie niewa�no�ci ma��e�stwa i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja niewa�no�ci ma��e�stwa napisana w spos�b zrozumia�y.

niewa�no�� ma��e�stwa - w prawie kanonicznym Ko�cio�a katolickiego uznanie ma��e�stwa za nie istniej�ce z powodu wykrycia istotnych okoliczno�ci stoj�cych na przeszkodzie. Niewa�no�� ma��e�sk� mog� spowodowa�:
1) przeszkoda ma��e�ska, czyli okoliczno��, kt�ra czyni osoby niezdolne do zawarcia wa�nego ma��e�stwa (np. brak okre�lonego wieku, impotencja, istniej�cy ju� zwi�zek ma��e�ski, przyj�te �wi�cenia kap�a�skie, ubezw�asnowolnienie, przysposobienie);
2) brak zgody stron lub te� okre�lone ich wady, czyli nieprawid�owo�� w zakresie dzia�ania rozumu i woli (np. zaburzenia psychiczne, symulacja, przymus i boja��);
3) niew�a�ciwa forma prawna zawarcia ma��e�stwa, czyli niezachowanie og�u przepis�w prawa kanonicznego, kt�re s� konieczne przy wyra�aniu zgody ma��e�skiej.
W sprawach o niewa�no�ci ma��e�skiej orzekaj� s�dy diecezjalne, obligatoryjnie w 2. instancjach (drug� jest s�d innej diecezji). Jest mo�liwa apelacja do trzeciej instancji (Rzym, b�d� - jak w Polsce - upowa�niony s�d diecezjalny krajowy). Proces jest kontradyktoryjny, wa�no�ci ma��e�stwa broni z urz�du "obro�ca w�z�a ma��e�skiego".

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  �a�cuch logistyczny
m�zg
felieton
spo�ecze�stwo
kr�gos�up
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.