? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest nieruchomo��?

Poj�cie nieruchomo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja nieruchomo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

nieruchomo�� - zgodnie z prawem cywilnym jest to rodzaj w�asno�ci indywidualnej, posiadaj�cej okre�lon� warto�� i w�a�ciciela. Nieruchomo�� mo�e stanowi� grunt, budynek wolnostoj�cy lub lokal.
Grunt b�d�cy nieruchomo�ci� to wyodr�bniony obszar ziemi. Cz�sto zaliczane s� do niego budynki znajduj�ce si� na danym obszarze. Wyst�puj� jednak wyj�tki w postaci nieruchomo�ci budowlanych lub lokalowych.

Nieruchomo�� budynkow� stanowi� wyodr�bnione z gruntu zabudowania. W prawie cywilnym okre�lono podstawy u�ytkowania wieczystego. Prawo to �ci�le ��czy si� z regulacjami dotycz�cymi wyodr�bnienia. Cena kupna-sprzeda�y musi zosta� poparta ekspertyz� rzeczoznawcy maj�tkowego.
Lokal jest cz�ci� danego budynku i jest traktowany zgodnie z przepisami prawnymi dotycz�cego ca�ego budynku.

Kupno i sprzeda� ka�dej z wy�ej wymienionych nieruchomo�ci musi odby� si� w obecno�ci uprawnionej do tego osoby - notariusza. Strony podpisuj� tak zwan� umow� notarialn�, kt�ra stanowi specjalny akt prawny - tak zwany mieszany. Mo�e zosta� zawarta pomi�dzy minimum dwoma obywatelami, lub pomi�dzy pa�stwem a obywatelem. Szczeg�lny charakter nadaje obecno�� notariusza.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  deprecjacja pieni�dza
ci��a
tuner
konflikt
pas nadbrze�y
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.