? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest niepe�nosprawno��?

Poj�cie niepe�nosprawno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja niepe�nosprawno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

niepe�nosprawno�� - to okre�lenie stanu, kt�ry ogranicza prawid�owe funkcjonowanie cz�owieka. Ograniczenie takie mo�e by� natury psychicznej lub fizycznej, b�d� te� utrat�, wad� psychiczn�, fizjologiczn�, anatomiczn� struktury organizmu.

Uszkodzenie okre�laj�ce niepe�nosprawno�� mo�e by� czasowe lub sta�e, ca�kowite albo cz�ciowe, nabyte lub wrodzone, progresywne, b�d� ju� ustabilizowane.

Niepe�nosprawno�� odgrywa wa�n� rol� we wsp�czesnym �wiecie, co jest skutkiem utrudnienia funkcjonowania takiej osoby w pe�nym zakresie w �yciu spo�ecze�stwa. Obecnie do tej grupy zalicza si� r�wnie� osoby maj�ce z innych powod�w ograniczone dzia�anie w spo�ecze�stwie, np. wi�niowie, narkomani.

W�r�d rodzaj�w niepe�nosprawno�ci wyr�niamy: obni�on� sprawno�� sensoryczn� (np. niewidomi, nies�ysz�cy), intelektualn� (upo�ledzenie umys�owe), funkcjonowania spo�ecznego, komunikowania si� (m.in. j�kanie si�, autyzm), ruchow�, psychofizyczn� spowodowan� chorobami somatycznymi (np. cukrzyca, nowotwory), a tak�e m�zgowe pora�enie dzieci�ce.

Chc�c u�atwi� �ycie osobom niepe�nosprawnym, pa�stwa wprowadzaj� szczeg�lne przepisy, gwarantuj�c im wiele przywilej�w, w tym tak�e finansowych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  fizjologia
�a�cuch warto�ci
akwedukt
efektywno��
statut
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.