? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest nad´┐Żerka?

Poj´┐Żcie nad´┐Żerka i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja nad´┐Żerka napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nad´┐Żerka - choroba typowo kobieca. Uwa´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że co czwarta kobieta przynajmniej raz w ´┐Życiu na ni´┐Ż zachoruje. To schorzenie, kt´┐Żre umiejscawia si´┐Ż w szyjce macicy, w cz´┐Żci pochwowej. Jest to nic innego, jak ubytek tkanki nab´┐Żonkowej. Wygl´┐Żda jak ma´┐Ża czerwona krostka o nier´┐Żwnej powierzchni. Wykrywa si´┐Ż j´┐Ż przewa´┐Żnie podczas badania ginekologicznego. Nad´┐Żerka sama w sobie nie jest niebezpieczna. Jednaj nie leczona mo´┐Że prowadzi´┐Ż do powa´┐Żnych powik´┐Ża´┐Ż, a w´┐Żr´┐Żd nich- do powstawania zmian nowotworowych.

Nad´┐Żerka najcz´┐Żciej pojawia si´┐Ż u kobiet pomi´┐Żdzy 25- 35 rokiem ´┐Życia. Jej przyczyn jest kilka. Najwa´┐Żniejsze z nich to infekcje wirusowe, grzybicze lub bakteryjne. Ryzyko wyst´┐Żpienia nad´┐Żerki znacznie wzrasta u kobiet, kt´┐Żre ju´┐Ż rozpocz´┐Ży wsp´┐Życie p´┐Żciowe. Niekt´┐Żre ´┐Żr´┐Żd´┐Ża twierdz´┐Ż, i´┐Ż nad´┐Żerka mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż wynikiem u´┐Żywania tampon´┐Żw.

Ci´┐Żko jest stwierdzi´┐Ż samodzielnie, ´┐Że dotkn´┐Ża nas nad´┐Żerka. To schorzenia nie ma ´┐Żadnych zewn´┐Żtrznych objaw´┐Żw. Mo´┐Że jednak sta´┐Ż si´┐Ż przyczyn´┐Ż stanu zapalnego, oraz towarzysz´┐Żcych mu nieprzyjemnych dla kobiety objaw´┐Żw. Czasami mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż nawet do krwawienia podczas stosunku.

Nad´┐Żerka wykryta zostaje przez lekarza, kt´┐Żry przeprowadza badanie ginekologiczne. Aby potwierdzi´┐Ż ten stan, stosuje si´┐Ż badanie o nazwie cytologia. Pozwala ono lekarzowi zbada´┐Ż zmian´┐Ż i sprawdzi´┐Ż, czy nie istnieje realne zagro´┐Żenie nowotworem u pacjentki. Je´┐Żli chodzi o leczenie, to zale´┐Ży ono mi´┐Żdzy innymi od rodzaju nad´┐Żerki oraz przyczyn, kt´┐Żre j´┐Ż wywo´┐Ża´┐Ży. Czasami leczenie jest niepotrzebne, gdy´┐Ż nad´┐Żerka mo´┐Że ust´┐Żpi´┐Ż samoistnie, po odstawieniu czynnika, kt´┐Żry j´┐Ż wywo´┐Ża´┐Ż. Oczywi´┐Żcie praktycznie zawsze stosuje si´┐Ż leki, kt´┐Żre maj´┐Ż zatrzyma´┐Ż jej rozw´┐Żj oraz wyleczy´┐Ż pacjentk´┐Ż. Jednak najpopularniejsz´┐Ż metod´┐Ż na jej usuni´┐Żcie jest stosowanie zabiegu nazywanego zamra´┐Żaniem lub wypalaniem. Oba zabiegi s´┐Ż bardzo skuteczne i powoduj´┐Ż znikni´┐Żcie nad´┐Żerki. Pozosta´┐Żo´┐Żci´┐Ż po niej jest niewielka ranka, kt´┐Żra goi si´┐Ż w bardzo szybkim czasie.

Nad´┐Żerki to dolegliwo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żrej nie nale´┐Ży bagatelizowa´┐Ż. Dlatego te´┐Ż tak wa´┐Żne jest, by przynajmniej raz na jaki´┐Ż czas pojawia´┐Ż si´┐Ż u lekarza ginekologa na wizytach kontrolnych. Pomog´┐Ż nam one ustrzec nas przed takimi i podobnymi schorzeniami i unikn´┐Ż´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci du´┐Żo powa´┐Żniejszych zagro´┐Że´┐Ż, kt´┐Żre mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do bezp´┐Żodno´┐Żci czy nawet do ´┐Żmierci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kantyk
kalkulacja wynikowa
cykl finansowy
pedagogika
rachunkowo´┐Ż´┐Ż zarz´┐Żdcza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.