? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest nadczynno�� tarczycy?

Poj�cie nadczynno�ci tarczycy i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja nadczynno�ci tarczycy napisana w spos�b zrozumia�y.

nadczynno�� tarczycy - tarczyca jest gruczo�em produkuj�cym i wydzielaj�cym do krwi hormony: tyroksyn�, tr�jjodotyronin� i kalcytonin�. Do prawid�owego funkcjonowania tarczycy niezb�dna jest odpowiednia ilo�� jodu w codziennej diecie. Znajduje si� on mi�dzy innymi w rybach morskich i owocach morza. Hormony wytwarzane przez tarczyc� odgrywaj� niezwykle wa�n� rol� w prawid�owym funkcjonowaniu organizmu, reguluj� przemian� materii, kontroluj� wytwarzanie ciep�a, wp�ywaj� na uk�ad mi�niowy i nerwowy. Podczas ci��y pobudzaj� rozw�j p�odu.
Do oceny stanu i funkcjonowania tego gruczo�u niezb�dne jest badanie lekarskie oraz badania laboratoryjne krwi, w kt�rej oznacza si� poziom hormon�w produkowanych przez tarczyc�.

Nadczynno�� tarczycy wyst�puje, gdy gruczo� ten produkuje i uwalnia do krwi zbyt du�e ilo�ci tyroksyny i tr�jjodotyroniny, znacznie przekraczaj�ce potrzeby organizmu. Objawami charakterystycznymi dla tej choroby s� mi�dzy innymi: os�abienie mi�ni, uczucie gor�ca, potliwo��, chudni�cie, przyspieszona czynno�� serca, zwi�kszona cz�stotliwo�� wypr�zniania si�, bezsenno��. Schorzenie to wyst�puje zar�wno u doros�ych jak i u dzieci, cho� u dzieci pojawia si� znacznie rzadziej. Kilka razy cz�ciej zapadaj� na nie kobiety ni� m�czy�ni. Objawy choroby nie zale�� bezpo�rednio od st�enia hormon�w we krwi, ale od wieku chorego i przebiegu choroby.

Nadczynno�� tarczycy wyst�puje najcz�ciej pod postaci� choroby Gravesa - Basedowa, wola guzkowego nadczynnego oraz gruczolaka autonomicznego.
Choroba Gravesa - Basedowa opr�cz objaw�w wyt�puj�cych zawsze przy nadczynno�ci tarczycy powodowa� mo�e te� wytrzeszcz oczu, b�le brzucha, obrz�k �ydek od strony st�p oraz wypadanie w�os�w. Wytrzeszcz oczu jest nie tylko defektem kosmetycznym, powodowa� mo�e zaburzenia widzenia oraz zapalenie spoj�wek.Leczenie nadczynno�ci tarczycy odbywa si� jedn� z trzech metod, o wyborze kt�rej decyduje lekarz.

Leczenie farmakologiczne ma za zadanie ograniczenie wydzielania hormon�w przez tarczyc� oraz unormowanie ich ilo�ci we krwi. Dodatkowo stosuje si� leki �agodz�ce objawy towarzysz�ce chorobie. Niekiedy same farmaceutyki wystarczaj� aby pokona� chorob�, czasem przygotowuj� jedynie pacjenta do dalszego leczenia.

Terapi� jodem promieniotw�rczym stosuje si� w celu uszkodzenia kom�rek tarczycy, a przez to unieczynnienie ich nadaktywno�ci. Jod promieniotw�rczy podawany jest doustnie w �ci�le okre�lonych dawkach, wytwarza promieniowanie kt�re niszczy kom�rki tarczycy nie uszkadzaj�c przy tym s�siednich narz�d�w.

Leczenie operacyjne stosuje si� gdy istnieje podejrzenie obecno�ci nowotworu z�o�liwego w tarczycy oraz gdy wyst�pi�o znaczne powi�kszenie tego gruczo�u utrudniaj�ce oddychanie. Operacje wykonuje si� g��wnie u ludzi m�odych, u kt�rych leczenie zachowawcze (farmakologiczne) nie przynios�o rezultat�w, a z jakich� powod�w niemo�liwe jest zastosowanie terapii jodem. Przeciwwskazaniem do operacji mo�e by� z�y stan og�lny pacjenta lub jego podesz�y wiek. Leczenie operacyjne przynosi zazwyczaj dobre rezultaty, bardzo rzadko dochodzi do nawrot�w choroby.

Nie leczona nadczynno�� tarczycy, leczona nieprawid�owo lub z przerwami mo�e prowadzi� do prze�omu tarczycowego, kt�ry jest niezwykle gro�nym powik�aniem. Zaczyna si� on gwa�townie, pojawia si� znaczne os�abienie, wysoka gor�czka, niepok�j i zaburzenia rytmu serca. P�niej doj�� mo�e do utraty przytomno�ci i zapa�ci kr��eniowej, co stwarza zagro�enie dla �ycia i wymaga natychmiastowej interwencji lekarza.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  biologia
reporta�
mi�nie klatki piersiowej
prawo karne skarbowe
konto ksi�gowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.