? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest nadci�nienie t�tnicze?

Poj�cie nadci�nienia t�tniczego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja nadci�nienia t�tniczego napisana w spos�b zrozumia�y.

nadci�nienie t�tnicze - jest przewlek�� chorob� uk�adu krwiono�nego. Jej wyst�powanie mo�na stwierdzi� na podstawie kilkukrotnych pomiar�w ci�nienia t�tniczego krwi w ci�gu doby. Gdy �rednia wyliczona z wynik�w tych pomiar�w przekracza warto�ci 120/80 mm Hg, mo�na podejrzewa� wyst�powanie nadci�nienia t�tniczego. Istnieje r�wnie� wiele bada� pomocniczych, jak EKG czy echo serca, kt�re lekarz mo�e zleci� pacjentowi, u kt�rego podejrzewa wyst�powanie tej choroby. Nadci�nienie t�tnicze trudno jest wykry�, poniewa� nie istniej� �adne charakterystyczne jego objawy, a dolegliwo�ci kt�re mog� towarzyszy� rozwojowi choroby (b�le i zawroty g�owy, krwotoki z nosa, bezsenno��) rzadko s� z ni� kojarzone.

Nadci�nienie t�tnicze mo�e wyst�powa� w jednej z dw�ch postaci: jako nadci�nienie pierwotne lub wt�rne. Zdecydowanie cz�ciej wyst�puje posta� pierwotna choroby. Jej przyczyny nie zosta�y dotychczas poznane, jednak istniej� czynniki ryzyka, kt�rych wp�yw na wyst�powanie tej choroby zosta� udowodniony. S� to m.in.: oty�o��, stres, brak ruchu, przyjmowanie niekt�rych lek�w, palenie tytoniu i cz�ste spo�ywanie alkoholu. Na nadci�nienie t�tnicze pierwotne cz�ciej choruj� m�czy�ni ni� kobiety. Posta� wt�rna tej choroby mo�e pojawi� si� w przebiegu niekt�rych chor�b nerek, mia�d�ycy naczy� krwiono�nych czy nadczynno�ci tarczycy.

Nieleczone lub nieprawid�owo leczone nadci�nienie cz�sto prowadzi do powik�a�. Zmiany chorobowe wyst�puj� w wi�kszo�ci narz�d�w i tkanek, mog� wyst�pi� arytmie i choroba niedokrwienna serca, niewydolno�� nerek, udar m�zgu.

Leczenie nadci�nienia t�tniczego polega na obni�eniu warto�ci ci�nienia krwi poprzez przyjmowanie przepisanych przez lekarza lek�w oraz zmian� stylu �ycia. Niezwykle wa�ne jest wprowadzenie zdrowej diety, w kt�rej ogranicza si� spo�ycie soli kuchennej oraz t�ustych i ma�o warto�ciowych posi�k�w. Podstaw� takiej diety s� t�uszcze ro�linne, produkty zbo�owe z pe�nego ziarna, warzywa, owoce, ryby i ro�liny str�czkowe, przy czym mocno ograniczone jest spo�ywanie bia�ego pieczywa, makaron�w i czerwonego mi�sa. W leczeniu nadci�nienia t�tniczego konieczny jest regularny wysi�ek fizyczny, ruch na �wie�ym powietrzu. Szczeg�lnie zalecane s� codzienne spacery czy jazda na rowerze, nie powinno si� natomiast wykonywa� szczeg�lnie obci��aj�cych organizm �wicze� wysi�kowych. Zalecane jest rzucenie palenia oraz ograniczenie spo�ywania alkoholu.

Zdrowa dieta oraz ruch na �wie�ym powietrzu s� jednocze�nie metod� leczenia oraz najlepszym sposobem na zapobie�enie wyst�pieniu nadci�nienia t�tniczego.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  marsko�� w�troby
homonim
rachunkowo��
kalkulacja podzia�owa wsp�czynnikowa
owodnia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.