? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest motoryczno��?

Poj�cie motoryczno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja motoryczno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

motoryczno�� - ca�okszta�t zachowa�, mo�liwo�ci i potrzeb ruchowych cz�owieka.

G��wne cele zwi�zane z motoryczno�ci�:
• D��enie do zwi�kszenia skuteczno�ci ruch�w cz�owieka.
• Podniesienie efektywno�ci nauczania ruchu.
• Zastosowanie ruchu jako �rodka stymulacji rozwoju.

Podzia� motoryczno�ci:
• Produkcyjna - zwi�zana z wytwarzaniem rzeczy i prac�
• Sportowa - s�u��ca doskonaleniu cia�a
• Wyrazowa (ekspresyjna) - s�u��ca przekazywaniu informacji

Obecnie motoryczno�� sportowa spe�nia minimaln� funkcj� kompensacyjn� motoryczno�ci produkcyjnej.

Mo�liwo�ci wy�wiczenia stanu motorycznego zale�� od:
• wieku,
• p�ci,
• predyspozycji kondycyjnych,
• predyspozycji kulturalnych (budowa cia�a),
• uzdolnie� ruchowych - s� to w�a�ciwo�ci wrodzone ujawniaj�ce si� w trakcie uczenia si� w postaci �atwego przyswajania nowych form ruchu.

 

     
Najnowsze poj�cia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj�cia
  prawa cz�owieka
monitor
kapita�
forma
postanowienia dodatkowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.