? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest m�odzie�?

Poj�cie m�odzie�y i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja m�odzie�y napisana w spos�b zrozumia�y.

m�odzie� - poj�cie to stanowi okre�lenie tej grupy spo�ecze�stwa, kt�ra osi�gn�a wiek dojrzewania, lecz wci�� znajduje si� pod opiek� rodzic�w b�d� opiekun�w. Wiek ten charakteryzuje si� kluczowymi dla dalszych etap�w cechami, kt�re pozwalaj� na ewolucj� charakteru m�odego cz�owieka i poszukiwanie w�asnej drogi pogl�d�w, zachowa�. Jest to tak�e okres buntu i potrzeby wyra�enia skrajnego czasami nonkonformizmu, objawiaj�cego si� ch�ci� przynale�no�ci do jakiej� subkultury, organizacji, udzielania si� na forum publicznym ze swoimi pogl�dami.

W uj�ciu psychologii definicja m�odzie�y zamyka si� w okresie dorastania. Ze wzgl�du na rozrzut wiekowy tego okresu przyjmuje si� ludzi w wieku 11-19 lat jako m�odzie�. Pocz�tkiem tej granicy s� zmiany anatomiczno-fizjologiczne, zachodz�ce w organizmie m�odego cz�owieka (faza pokwitania albo pubertalna), a ko�cem - osi�gni�cie zdolno�ci do dawania �ycia. Innym aspektem dojrzewania jest faza zwi�zana ze sfer� psychiczn�, czyli obserwowanie samego siebie w r�nych sytuacjach i kreowanie w�asnej osoby i to�samo�ci.

Tak wi�c m�odzisz stanowi pewn� grup� spo�eczn�, kt�rej ze wzgl�du na stopie� rozwoju nie mo�na nazwa� ani dzie�mi, ani doros�ymi osobami.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  moc
tezauryzacja
deprecjacja pieni�dza
marketing
opryszczka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.