? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest mi�o��?

Poj�cie mi�o�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja mi�o�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

mi�o�� - jest to uczucie, kt�re cechuje si� du�� ilo�ci� emocji i sytuacji, powoduj�cymi zbudowanie silnej wi�zi do danej osoby, zwierz�cia lub przedmiotu. S�owo to mo�e odnosi� si� do wielu r�nych stan�w emocjonalnych, postaw, czyn�w wobec danego obiektu.

Mi�o�ci nie da si� zdefiniowa�, ka�dy z nas prze�ywa j� indywidualnie, wielu badaczy podj�o pr�b� zdefiniowania mi�o�ci, jednak nikomu w pe�ni nie uda�o si� odda� tego, co czuje osoba, kt�ra darzy kogo� mi�o�ci� lub jest ni� obdarowywana. W literaturze motyw mi�o�ci przejawia si� bardzo cz�sto, zw�aszcza w literaturze romantycznej. Pr�bowano ukaza�, jak wa�ne jest dla cz�owieka to uczucie, ��cz�c je z sensem ludzkiego �ycia, spe�nienia marze�, stanu szcz�liwo�ci. Tak samo r�wnie� by�o i jest nadal w sztuce, religii, czy psychologii.

Istnieje kilka rodzaj�w mi�o�ci, wynikaj�cych z postawy cz�owieka, kt�ry kocha, jest to mi�o�� bezinteresowna, opieraj�ca si� na altruizmie, kt�rej motorem dzia�a� jest zazwyczaj religia, misjonarstwo, mi�o�� platoniczna, przyjacielska, wierna, bez mi�o�ci fizycznej, mi�o�� tw�rcza, inaczej wspomniana przeze mnie wcze�niej-mi�o�� romantyczna, pe�na westchnie� i t�sknoty, zwykle mi�o�� nierealna i mi�o�� zmys�owa, spe�niaj�ca si� podczas stosunk�w p�ciowych, opieraj�ca si� na wzajemnym po��daniu mi�dzy partnerami.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  �wiczenie
alergia pokarmowa
grupa etniczna
akwedukt
izolacja dachu
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.