? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest mi�nie ko�czyn?

Poj�cie mi�ni ko�czyn i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja mi�ni ko�czyn napisana w spos�b zrozumia�y.

mi�nie ko�czyn - 1. Mi�nie obr�czy ko�czyny dolnej dzia�aj� na staw biodrowy, np. mi�sie� po�ladkowy - wielki z du�� ilo�ci� w��kien, jego praca polega prostowaniu ko�czyny dolnej w stawie biodrowym, jest najsilniejszym prostownikiem w stawie, bardzo wa�ny dla cz�owieka, jest mi�niem antygrawitacyjnym - przeciwdzia�a sile ci�ko�ci, zabezpiecza przed wypadkiem, utrzymuje postaw� pionow�, jest g��wnym mi�niem bior�cym udzia� w ruchu, mi�sie� �redni i ma�y - ich praca to odwodzenie, utrzymanie miednicy uniesionej, z kolei mi�sie� biodrowo - udowy zgina staw biodrowy, jest antagonist� po�ladkowego. Mi�nie �redni i ma�y s� synergistami w stosunku do wielkiego. Mi�nie �redni i ma�y zapewniaj� r�wnowag� cia�a podczas stania na jednej nodze, dzia�aj� naprzemiennie w czasie chodu. Podczas stania na jednej nodze mi�nie po�ladkowe �redni i ma�y poci�gaj� miednic� w swoj� stron�. Os�abienie tych mi�ni powoduje opadanie miednicy po stronie nieobci��onej (ch�d kaczkowaty).

2. Mi�nie uda dziel� si� na trzy grupy: przednia, tylna, przy�rodkowa. Spe�niaj� podstawow� rol� w utrzymaniu postawy stoj�cej i przy chodzie. S� prostownikiem stawu kolanowego. Jego napi�cie jest niezb�dne do utrzymania pionowej postawy cia�a. Mi�nie grupy tylnej s� w wi�kszo�ci zginaczami podudzia i prostownikami stawu biodrowego. Grupa przy�rodkowa przywodzi w stawie biodrowym

3. Mi�nie podudzia i stopy
Mi�sie� tr�jg�owy �ydki to jeden z najsilniejszych mi�ni antygrawitacyjnych. Mi�nie podudzia i stopy przystosowa�y si� do pracy statycznej podczas utrzymywania postawy stoj�cej i do pracy dynamicznej w chodzie. Mi�sie� tr�jg�owy �ydki (tylna grupa) nale�y do najwa�niejszych mi�ni antygrawitacyjnych podudzia - jest bardzo silnym zginaczem podeszwowym stopy (stanie na palcach, unoszenie pi�ty) i zgina staw kolanowy. Jego czynno�� w czasie chodu przejawia si� w fazie odbicia stopy od pod�o�a. Mi�nie grupy przedniej podudzia oraz mi�nie odwracaj�ce i nawracaj�ce stop� reguluj� jej po�o�enie wzgl�dem pod�o�a.
Mi�nie podeszwowe stopy wzmacniaj� pod�u�ne i poprzeczne sklepienia stopy. Wsp�dzia�aj� z nimi mi�nie podudzia, g��wnie mi�sie� piszczelowy tylny i w pewnej mierze mi�sie� piszczelowy przedni. Bierne wzmocnienie �uku pod�u�nego stopy tworzy silne rozci�gno podeszwowe, rozpi�te mi�dzy guzem pi�towym, a podstawami palc�w. W stopie jedynie na mi�nie mo�emy wp�yn�� poprzez �wiczenia (zabezpieczenie przed obni�eniem pod�o�a).

4. Mi�nie ko�czyny g�rnej (tak jak ko�ci ko�czyny g�rnej):
a) mi�nie obr�czy ko�czyny g�rnej,
b) mi�nie ramienia: biceps - inaczej mi�sie� dwug�owy ramienia (w stawie �okciowym zgina, a w stawie ramiennym odwodzi), grupa tylna mi�ni ramienia: mi�sie� tr�jg�owy ramienia - pokrywa ko�� ramienia od ty�u (prostuje w stawie �okciowym → antagonista bicepsa; bardzo liczna jest grupa przednia mi�nia ramienia.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  pedagogika
ekonomia turystyki
zarz�dzanie kadrami
pas nadbrze�y
transformator
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.