? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� mi�nie g�owy?

Poj�cie mi�ni g�owy i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja mi�ni g�owy napisana w spos�b zrozumia�y.

mi�nie g�owy - wyr�niamy dwie grupy mi�ni:
1. mi�nie mimiczne, czyli wyrazowe posiadaj� przynajmniej jeden przyczep na sk�rze.
2. mi�nie szcz�kowe - odpowiedzialne za ruchy �uchwy (poprawna nazwa to mi�nie �waczowe).

Przyk�ady mi�ni g�owy:
a) mi�nie �waczowe (skroniowy, �wacz);
b) mi�nie mimiczne (mi�sie� potyliczno - czo�owy sk�ada si� z 2 brzu�c�w: potylicznego i czo�owego, a mi�dzy nimi du�e �ci�gno, mi�sie� okr�ny oka, ust, mi�sie� jarzmowy wi�kszy tzw. mi�sie� �miechu, mi�sie� policzkowy tzw. mi�sie� tr�baczy).

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  etos
grunt
mi�nie g�owy
wielkanoc
legitymizacja w�adzy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.