? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest mia�d�yca?

Poj�cie mia�d�ycy i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja mia�d�ycy napisana w spos�b zrozumia�y.

mia�d�yca - choroba przewlek�a. Najcz�ciej wi��e si� ona bezpo�rednio z wiekiem- nasila si� ona przede wszystkim u os�b starszych. Jest niebezpieczna, bowiem zmiany mia�d�ycowe mog� doprowadzi� do �mierci- staj� si� cz�sto przyczyn� zawa��w, udar�w m�zgu czy te� ot�pienia starczego.

Mia�d�yca wyst�puje w kilku typach. Mo�emy mie� do czynienia z mia�d�yc� t�tnic, mia�d�yc� m�zgu, mia�d�yc� naczy� wie�cowych lub te� mia�d�yc� t�tnic obwodowych. Wszystkie one wi��� si� z tym, �e zaburzony zostaje normalny przep�yw krwi, w zwi�zku z kt�rym spada prawid�owe ukrwienie odpowiednich organ�w.

Przyczyn mia�d�ycy mo�e by� wiele. Jedne s� mniej lub bardziej zale�ne od cz�owieka. Jednym z czynnik�w przy�pieszaj�cych jej rozw�j jest mi�dzy innymi palenie papieros�w. Dym tytoniowy, kt�ry dostaje si� do naszych p�uc, poprzez uk�ad kr��enia roznosi si� po ca�ym organizmie i upo�ledza �r�db�onek t�tnic sprawiaj�c, �e spada ich wydajno��. W�r�d innych powod�w sprzyjaj�cych rozwojowi mia�d�ycy wymieni� nale�y nieodpowiedni spos�b od�ywania si�, oty�o��, stres czy brak ruchu. Poza tym mia�d�yca mo�e sta� si� nast�pstwem r�norodnych chor�b, takich jak na przyk�ad cukrzyca albo nadci�nienie. Co ciekawe, to m�czy�ni cz�ciej zapadaj� na t� chorob�.

W trakcie rozwoju choroby w t�tnicach powstaje p�ytka mia�d�ycowa, kt�ra znacznie zaw�a �wiat�o t�tnic, przez co krew nie mo�e normalnie p�yn��. Pojawiaj� si� zakrzepy, zatory oraz zablokowania przep�ywu krwi, co stanowi realne zagro�enie dla ludzkiego �ycia. W przypadku tej choroby leczenie polega wy��cznie na obni�aniu ci�nienia oraz krzepliwo�ci krwi. Mo�na ewentualnie pr�bowa� usun�� zator chirurgicznie. Stosuje si� tak�e angioplastyk�, kt�ra polega na poszerzeniu t�tnicy. Najlepszym sposobem na walk� ze schorzeniem jest profilaktyka. Unikanie papieros�w, dobra dieta i du�o ruchu na �wie�ym powietrzu znacznie mog� obni�y� ryzyko jej wyst�pienia.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  GPRS
moc
rachunkowo�� zarz�dcza
�rodowisko
handel
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.