? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest mia�d�yca?

Poj�cie mia�d�ycy i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja mia�d�ycy napisana w spos�b zrozumia�y.

mia�d�yca - choroba, kt�ra najcz�ciej dotyka nasze t�tnice. Jest to schorzenie przewlek�e, kt�re polega na powstawaniu zmian zwyrodnieniowo- wytw�rczych wewn�trz t�tnic. Zmiany powstaj� g��wnie z t�tnicach m�zgowych, wie�cowych oraz w aorcie. Czasami pojawiaj� si� r�wnie� w t�tnicach ko�czyn.

Je�li chodzi o przyczyny wyst�powania mia�d�ycy to niekt�re z nich s� zale�ne od cz�owieka i jego nawyk�w. Tak wi�c jedn� z przyczyn mia�d�ycy jest palenie papieros�w. Mo�e on znacznie przy�pieszy� rozw�j tej choroby. Dym z papieros�w dostaje si� do p�uc i przyczynia si� tym samym do zwi�kszonej gotowo�ci zakrzepowej krwi. Do przyczyn wywo�uj�cych mia�d�yc� mo�na r�wnie� zaliczy� nieprawid�owe od�ywianie si�, oty�o�� praz stres i brak aktywno�ci fizycznej. To jednak nie wszystko. Je�li chorujemy na cukrzyc� lub nadci�nienie, to pojawienie si� mia�d�ycy mo�e by� wr�cz pewne. R�wnie� wiek, uwarunkowania genetyczne, zanieczyszczone �rodowisko czy p�e� (choruj� szczeg�lnie m�czy�ni) mog� mie� wp�yw na wyst�pienie tej choroby.

Choroba przebiega pod wp�ywem r�norodnych czynnik�w. Najpierw uszkodzona zostaje b�ona wewn�trzna naczy� t�tniczych. Zaczyna si� tworzy� tkanka ��czna- powstaje p�ytka mia�d�ycowa, przez co zaw�a si� �wiat�o t�tnicy i jej przepuszczalno��. Na pocz�tku pojawiaj� si� jedynie drobne zakrzepy. W p�niejszym etapie mo�e doj�� do ca�kowitego zatoru w t�tnicy. Je�li zator b�dzie ca�kowity, to mo�e doj�� nawet do zawa�u.

Leczenie jest do�� skomplikowane. Nie ma leku, kt�ry doskonale leczy mia�d�yc�. Chorym zaleca si� za�ywanie lekarstw, kt�re obni�aj� ci�nienie. Mo�na r�wnie� stosowa� leczenie chirurgiczne, kt�re polegaj� na usuni�ciu blaszki mia�d�ycowej. Mo�na r�wnie� stosowa� angioplastyk�- poszerzenie t�tnic. Niekt�rym chorym mo�na wszczepi� by-passy. Pozosta�e metody leczenia to laserowanie, cewnikowanie, czy stenty.

By nie chorowa� na mia�d�yc� mo�na star� si� zmniejszy� ryzyko jej wyst�pienia, stosuj�c profilaktyk�. Mo�emy zmniejszy� prawdopodobie�stwo jej wyst�pienia rzucaj�c palenie papieros�w. Mo�emy r�wnie� stosowa� odpowiedni� diet�, kt�ra nie powinna zawiera� produkt�w nasyconych kwasami t�uszczowymi. Dieta ta powinna sk�ada� si� g��wnie z produkt�w bogatych w b�onnik oraz witaminy. Oczywi�cie warto r�wnie� dba� o utrzymywanie prawid�owej wagi. Du�o ruchu i pozytywne nastawienie do �wiata nie tylko polepsz� nasze nastawienie, lecz r�wnie� zredukuj� ilo�� stresu w naszym �yciu i na pewno oddal� od nas widmo zmian mia�d�ycowych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  kalkulacja wynikowa
magazyn
opera
prawo karne procesowe
serwer
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.